26.un 27. janvārī, Kopenhāgenā Dānijā notiek Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālā sanāksme, kurā piedalīsies arī Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Sanāksmes dalībnieki diskutēs par Regulas par spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (Briseles I regula) pārskatīšanas jautājumiem, kā arī par kriminālsankciju definēšanu ES tiesību instrumentos. Dalībvalstis ir atzinušas, ka Briseles I regula kopumā ir veiksmīgs instruments, bet tās piemērošanā ir nepieciešami atsevišķi uzlabojumi. Eiropas Komisija ir ierosinājusi paplašināt regulas jurisdikcijas normas arī uz atbildētājiem no trešajām valstīm. Sanāksmē Latvija norādīs, ka ES iedzīvotāji iegūtu, ja pārrobežu jurisdikcijas normas civillietās noteiktu tikai ES līmenī neatkarīgi no tā, vai strīds ir ar personu no trešās valsts vai no ES. Pašreizējais regulējums apgrūtina noteikt gadījumus, kuru dalībvalstu tiesās ir iespējams celt prasību civillietā pret personām no trešajām valstīm. Dānijas prezidentūras vadībā sanāksmē arī diskutēs par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par kriminālsankcijām iekšējās informācijas ļaunprātīgā izmantošanā un tirgus manipulācijā. Latvija atbalsta direktīvas projektā iekļauto pieeju, paredzot efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas un uzskata, ka ir būtiski, lai jau ES instrumentu līmenī tiktu nodalīts, par kādiem pārkāpumiem dalībvalstīm nacionālajā regulējumā jāparedz administratīvās sankcijas un kad un pēc kādām pazīmēm ir jābūt noteiktām kriminālsankcijām. Līgums par ES darbību paredz iespēju pieņemt direktīvas, kurās var paredzēt noteikumu minimumu noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai. Tas attiecas uz īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju, kas saistīta ar šādu nodarījumu būtību, ietekmi vai ar nepieciešamību tos apkarot kopīgi. Ir noteikti konkrēti šādi noziegumu veidi, proti, terorisms, cilvēku tirdzniecība un sieviešu un bērnu seksuāla izmantošana, nelegāla narkotiku tirdzniecība, nelegāla ieroču tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, korupcija, maksāšanas līdzekļu viltošana, datornoziegumi un organizētā noziedzība. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas