Informācija presei
ES Tieslietu un iekšlietu padomē spriedīs par Eiropas Prokurora biroja izveidi
Šā gada 5. un 6.jūnijā Luksemburgā notiks Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksme. Tās darba kārtībā iekļauti vairāki aktuāli jautājumi, tostarp Datu aizsardzības reforma, regula par maksātnespējas procedūrām un jautājums par Eiropas prokurora biroja izveidi. Latviju šajā sanāksmē pārstāvēs tieslietu ministre Baiba Broka. Padomē plānots spert soli pretī vienošanās par Datu aizsardzības reformu ES, apstiprinot risinājumu, kas panākts saistībā ar datu nodošanu trešajām valstīm, kā arī diskutējot par vienas pieturas aģentūras principa[1] ieviešanu. Regulas projektā par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, par ko Padomē tiek diskutēts kopš 2012.gada, Eiropas Komisija piedāvā modernizēt pastāvošos datu aizsardzības principus. Galvenās izmaiņas 1995.gada datu aizsardzības regulējumā saistītas ar personas datu apstrādātāju atbildības palielināšanu, tiesībām tikt aizmirstam, indivīda tiesībām piekļūt saviem datiem, kā arī valsts datu aizsardzības iestāžu neatkarības stiprināšanu. Papildinot regulējumu, kas ES darbojas kopš 2002.gada, priekšlikumi regulai par maksātnespējas procedūrām paredz uzlabot pārrobežu maksātnespējas procedūru efektivitāti, novēršot ļaunprātīgas piekritības izvēles iespēju, vienlaikus nosakot maksātnespējas procedūrā piemērojamo likumu un nolēmumu atzīšanas principus, kā arī tiesas piekritību sākt maksātnespējas procedūru. Vairāk nekā gadu garajās diskusijās šobrīd panākta dalībvalstu vienošanās, ko plānots apstiprināt Padomes sanāksmē. Padomes sanāksmē tiks spriests arī par Eiropas prokurora biroja izveidi. Regulas projekts šobrīd paredz, ka Eiropas Prokuratūra darbosies pēc koleģialitātes principa un sastāvēs no Eiropas prokurora, viņa vietniekiem un deleģētajiem prokuroriem, kas veiks savu darbību dalībvalstīs. Dalībvalstu starpā plānotas diskusijas par vairākiem Regulas izstrādē identificētajiem jautājumiem - neatkarības un efektivitātes principu ievērošanu, Biroja darba organizāciju, kā arī Eiropas Prokurora komptenci. Inese Auniņa, tieslietu ministres preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv [1] Mehānisms, kas paredz atbildības sadalījumu starp datu aizsardzības iestādēm tāda pārkāpuma gadījumā, kurā iesaistītas vairākas ES dalībvalstis.