Informācija presei
G.Bērziņš: apbūves tiesība risinās dalītā īpašuma problēmu
Ceturtdien, 2.oktobrī, Saeima 2.lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus Civillikumā, kas paredz ieviest apbūves tiesības regulējumu. Tā mērķis - noteikt apbūves tiesību statusu un ierobežot dalītā īpašuma tālāku veidošanos. Pamatojot apbūves tiesības nepieciešamību, tieslietu ministrs G.Bērziņš norāda uz gadījumiem, kad ekonomiski izdevīgāk ir iegūt zemes apbūves tiesības, nevis zemes īpašumu ar mērķi to apbūvēt (piemēram, komercdarbības veikšanai). Izmantojot apbūves tiesību, būve uz svešas zemes būs apbūves tiesības būtiska sastāvdaļa, bet nebūs patstāvīgs īpašuma objekts, tādējādi būve un zeme tiks uzskatītas par vienotu lietu (līdzīgi kā Civillikums to definē attiecībā uz zemi un uz tās uzceltu ēku). Apbūves tiesības institūts veiksmīgi tiek izmantots arī daudzās citās Eiropas valstīs – Vācijā, Austrijā, Šveicē, Igaunijā u.c. G.Bērziņš: „Apbūves tiesība aizstās šobrīd pastāvošo brīvprātīgā dalītā īpašuma sistēmu, kas pieļauj būvēt ēkas kā patstāvīgus īpašuma objektus uz nomātas zemes. Šāds dalījums neatbilst Civillikumā noteiktajam, un arī praksē pierādījušās tā nepilnības, it īpaši jautājumos par ēkas vai būves piederību pēc nomas līguma izbeigšanās”. 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība tā īpašniekam celt un lietot būvi uz sveša zemes gabala šīs tiesības spēkā esamības laikā. Tai piemērojami noteikumi, kas attiecas uz nekustamām lietām, izņemot pirmpirkuma un izpirkuma tiesības. Uz apbūves tiesības pamata uzceltā būve pēc tās izbeigšanās kļūs par zemes gabala daļu. Likumprojekts arī paredz, ka no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir spēkā tikai pēc tās ierakstīšanas zemesgrāmatā. Apbūves tiesību piešķir uz noteiktu termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, un to var piešķirt par maksu vai bez atlīdzības. Tāpat noteikts, ka apbūves tiesību var atsavināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, ja tas nav noteikti aizliegts ar līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu. Inese Auniņa, tieslietu ministra preses sekretāre, Tālrunis: 67036861; 29283034 E-pasts: inese.aunina@tm.gov.lv