Informācija presei
Iespēja izteikt savu viedokli par ES institūciju ieguldījumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības veicināšanas jomā
Eiropas Komisija izziņojusi sabiedrisko apspriešanu par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Observatorija) darbības izvērtējumu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības veicināšanas jomā. EUIPO, kas iepriekš bija pazīstams ar nosaukumu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM), ir decentralizēta Eiropas Savienības (ES) aģentūra, kas atrodas Alikantē, Spānijā, un tās kompetencē ir reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmes (EUTM) un kopienas dizainparaugus (RCD), kas paredz intelektuālā īpašuma aizsardzību visās ES dalībvalstīs. Savukārt, lai atbalstītu intelektuālā īpašuma aizsardzību un tiesību īstenošanu, kā arī cīnītos ar pieaugošajiem intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumiem Eiropā, 2009. gadā tika dibināta Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs (Observatorija), kas ar 2012. gada 5. jūniju, apstiprinot ES Regulu Nr. 386/2012 Eiropas Parlamentā un Padomē, tika oficiāli iekļauts EUIPO. Komisija apspriešanu uzsākusi, lai apzinātu visu ieinteresēto pušu viedokļus jautājumā, vai EUIPO un Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (Observatorija) juridiskais regulējums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 19. aprīļa Regulā (ES) Nr. 386/2012 par tādu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi), kuri saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, tostarp par publiskā un privātā sektora pārstāvju sapulcēšanu Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrā, joprojām atbilst tā mērķim – veicināt un atbalstīt valsts iestāžu, privātā sektora un ES iestāžu pasākumus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Sabiedriskajā apspriešanā var piedalīties ikviens interesents, bet it īpaši aicināti piedalīties ir komersanti un to intereses pārstāvošās asociācijas, intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki un to pārstāvošās asociācijas, tiesu varas un juridiskās profesijas pārstāvji, tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji un patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas. Sabiedriskā apspriešana noritēs līdz 2018. gada 2. oktobrim un viedokļus interesenti var sniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. Ar informāciju par Eiropas Komisijas uzsākto sabiedrisko apspriešanu, kā arī pašu aptaujas anketu var iepazīties šeit.