Informācija par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plāna gaitu
Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojuma Nr. 527 “Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plānu” 6. punkts noteic “Tieslietu ministrijai, sākot ar 2017. gadu, līdz kārtējā gada 31. decembrim ievietot Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē informāciju par pamatnostādņu un plāna īstenošanu”.   Paveiktais/plānotais laika posmā no Maksātnespējas politikas pamatnostādņu 2016.–2020. gadam (turpmāk – pamatnostādnes) un to īstenošanas plāna (turpmāk – plāns) apstiprināšanas 2016. gada 21. septembrī līdz 2017. gada 31. decembrim:
 1. Pabeigta maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) profesijas reforma;
 2. Jauni grozījumu projekti Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā saistībā ar strīdu izskatīšanu kreditoru prasījumu atzīšanas procesā;
 3. Ir veikts nozīmīgs solis, pārskatot kārtību, kādā arhīvā nodod dokumentus;
 4. Pārdalīta un stiprināta Valsts policijas un Maksātnespējas administrācijas kompetence;
 5. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi par aktualitātēm maksātnespējas jomā;
 6. Uzsākta 2018. gadā paredzēto pasākumu izpildes plānošana un attiecīgo jautājumu izpēte.
  Pabeigta administratoru profesijas reforma   Administratoru profesijas reformas pirmā stadija tika pabeigta 2016. gada 1. janvārī, kad visus administratorus pielīdzināja valsts amatpersonām. Savukārt 2016. gada 22. decembrī, Saeimai pieņemot grozījumus Maksātnespējas likumā, noslēdzās arī otrā stadija, tādējādi pabeidzot administratoru profesijas reformu. Otrās stadijas ietvaros tika veiktas šādas izmaiņas:
 • administratoru līdzšinējā sertifikācija tika aizstāta ar eksamināciju, to nododot atpakaļ valstij, ko veic Eksaminācijas komisija, kas eksāmenos ir eksaminējusi 100 administratorus, no kuriem 84 personas eksāmenu nokārtoja un tika iecelti administratora amatā;
 • ir regulēta jaunizveidotās Disciplinārlietu komisijas darbība administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu (turpmāk – uzraugošā persona) disciplinārlietu izskatīšanai. Disciplinārlietu komisija ir izskatījusi 6 disciplinārlietas, no kurām 4 gadījumos uzlikti disciplinārsodi, bet 2 gadījumos – disciplinārlieta izbeigta, lūdzot Maksātnespējas administrācijai, lai tā izskaidro personai viņas rīcības nepareizību;
 • skaidri definēts administratora un uzraugošās personas pienākums kārtot lietvedību savā prakses vietā;
 • Maksātnespējas administrācijai piešķirtas tiesības ierasties administratora vai uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā un veikt pārbaudi. Kopš 2017. gada 1. jūlija Maksātnespējas administrācija 23 pārbaužu administratoru prakses vietā ietvaros ir pārbaudījusi 32 maksātnespējas procesus;
 • Maksātnespējas administrācijas direktors ieceļ administratoru amatā, atbrīvo, atceļ, atstādina no tā un aptur administratora amata darbību. 2017. gada laikā, kopš piemērojama jaunā kārtība, 8 administratoru amata darbība ir apturēta, 6 administratori atstādināti, bet 49 administratoru sertifikātu darbība izbeigta.
  Jauni grozījumu projekti Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā saistībā ar strīdu izskatīšanu kreditoru prasījumu atzīšanas procesā   Saeimā ir iesniegti jauni likumprojekti grozījumiem Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā, kas paredz vairākus jauninājumus vai precizējumus, tomēr galvenokārt tie attiecas uz strīdu izskatīšanu kreditoru prasījumu atzīšanas procesā. Ar grozījumiem paredzēts integrēt juridiskās personas maksātnespējas procesa lietā jau esošo kārtību, kad strīdus izskata ārpus attiecīgās lietas, ja vien lieta ir izskatāma civilprocesuālā kārtībā, kā arī paredzēta pagaidu aizsardzības iespēja potenciālajam kreditoram vai kreditoru kopumam. Ar piedāvāto risinājumu sagaidāms, ka maksātnespējas procesā tiek iesaistīti tie kreditori, kuru prasījumu neatzīšana vai atzīšana daļēji, iespējams, bija nepamatota. Tāpat grozījumi paredz liegt iespēju ietekmēt procesa norisi tiem kreditoriem, kuru prasījumi, iespējams, ir atzīti nepamatoti (iespējamie fiktīvie kreditori). Regulējums sākotnēji ir paredzēts tikai juridiskās personas maksātnespējas procesa lietām.   Ir veikts nozīmīgs solis, pārskatot kārtību, kādā arhīvā nodod dokumentus   Kultūras ministrija kopā ar Latvijas Nacionālo arhīvu ir izstrādājusi grozījumus Arhīvu likumā, kas paredz deleģēt Ministru kabinetam tiesības noteikt personāla dokumentu glabāšanas termiņus. Tāpat ar izstrādātajiem grozījumiem likumā “Par grāmatvedību” paredzēts izslēgt no arhīvā nododamo dokumentu skaita dokumentus (kuri radīti no 1999. gada 1. janvāra) par aprēķināto mēnešalgu. Attiecīgi ar veiktajiem grozījumiem samazināsies arhīvā nododamo dokumentu skaits un tādējādi arī izmaksas.   Pārdalīta un stiprināta Valsts policijas un Maksātnespējas administrācijas kompetence   Ar grozījumiem Krimināllikumā ir pārskatīts tā 215. un 215.1 pantā līdz šim ietverto darbību uzskaitījums maksātnespējas jomā, par ko personu var saukt pie kriminālatbildības. Grozījumu izstrādes gaitā konstatēts, ka daļa no šīm darbībām nesasniedz tādu kaitīguma pakāpi, lai par to būtu jāpiemēro kriminālatbildība. Tādējādi rīcība, kura vairs neatbildīs Krimināllikuma 215. un 215.1 pantā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, būs izvērtējama administratīvo pārkāpumu lietu ietvaros, kas nodrošinās arī efektīvāku situācijas izvērtēšanu ar mazāku resursu patēriņu. Turklāt 2016. gada nogalē Valsts policijas Galvenajā kriminālpolicijas pārvaldē tika veikta reorganizācija nolūkā paaugstināt kapacitāti noziedzīgu nodarījumu apkarošanā kopumā, kā arī izmeklēšanas darbā, tai skaitā ekonomisko noziegumu jomā, kas ietver arī maksātnespējas jomā izdarītos noziedzīgos nodarījumus. Krimināllietas, kuras ierosinātas par maksātnespējas procesa administratoru, iespējams, noziedzīgajām darbībām, saskaņā ar Valsts policijas un Ģenerālprokuratūras vienošanos ir noteiktas par prioritārām pirmstiesas izmeklēšanas jomā. Tāpat 2017. gada laikā stiprināta Valsts policijas sadarbība ar citām institūcijām un organizācijām, kā arī Maksātnespējas administrācija ir rīkojusi apmācības Valsts policijas un prokuratūras amatpersonām divās daļās (teorija un prakse) par maksātnespējas jomas regulējumu un aktualitātēm.   Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi par aktualitātēm maksātnespējas jomā   Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos regulāri tiek publiskota informācija, kurā sabiedrību informē gan par neseniem notikumiem jomā, gan sniedz skaidrojošu informāciju par maksātnespējas jomu regulējošo normu saturu un piemērošanu.   Uzsākta 2018. gadā paredzēto pasākumu izpildes plānošana un attiecīgo jautājumu izpēte   Vairāki pasākumi, kuru izpilde ir uzsākta 2016. gada nogalē un 2017. gadā, turpināsies arī 2018. gadā. Tāpat 2018. gadā tiks uzsākta vairāku jaunu pasākumu izpilde, piemēram, regulējuma pilnveidošana par saimnieciskās darbības turpināšanu maksātnespējas procesa ietvaros, kā arī uzņēmuma kā mantas kopuma pārdošanu. Turklāt atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojuma Nr. 527 “Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plānu” 5. punktam līdz 2018. gada 1. decembrim Ministru kabinetā ir iesniedzams pamatnostādņu un plāna īstenošanas starpposma novērtējums par laikposmu no 2016. gada līdz 2017. gadam. Starpposma novērtējumā papildus tiks ņemts vērā novērtējums, ko līdz 2018. gada beigām sniegs Starptautiskais Valūtas fonds tieslietu sistēmas novērtējuma ietvaros.