Tieslietu ministrija izstrādā Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam (turpmāk - pamatnostādnes) un aicina sabiedrību līdzdarboties šī dokumenta sagatavošanas procesā. Dokumenta mērķis ir definēt sabiedrības integrācijas politiku vidējam termiņam, norādot uz integrācijas politikas būtību, problēmām un galvenajiem attīstības virzieniem.  Ar mērķi sekmēt Latvijas sabiedrības saliedētību, pamatnostādnes paredz četrus galvenos sabiedrības integrācijas politikas virzienus – starpkultūru dialoga, t.sk. valsts valodas prasmes attīstību, valstiskās identitātes stiprināšanu, diskriminācijas novēršanas sekmēšanu un imigrantu integrāciju. Laika posmā no 2010. gada 3. augusta līdz 6. septembrim sabiedrības pārstāvjiem, t.sk. nevalstiskajām organizācijām ir iespēja piedalīties Pamatnostādņu projekta publiskajā apspriešanā, sniedzot savus rakstiskus viedokļus un/vai komentārus priekšlikumu vai iebildumu veidā par pamatnostādnēm, nosūtot rakstisku vēstuli papīra formātā Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamentam (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai elektroniski uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@tm.gov.lv. Turklāt sabiedriskā apspriede par pamatnostādnēm plānota 2010. gada septembrī. Lūdzam pieteikties līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē līdz 2010. gada 1. septembrim elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@tm.gov.lv vai rakstiski, adresējot to Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamentam, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu. Precizēta informācija par sabiedrisko apspriedi un citām iespējamam sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu. Sākotnēji publiskajai apspriešanai tiek izsludināts pamatnostādņu projekta ietvars. Tā mērķis ir noteikt sabiedrības integrācijas politikas jomas, noteikt iesaistītās mērķa grupas, kā arī definēt politikas galvenos rīcības virzienus. Publiskās apspriešanas laika gaitā Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” tiks publicētas šādas pamatnostādņu sadaļas: Situācijas raksturojums, sadaļā tiks izvērsts pamatnostādņu ietvars, norādot uz situācijas stiprajām un vājajām pusēm četros galvenajos rīcības virzienos: 1) starpkultūru dialogs, t.sk. aplūkojot valsts valodas prasmes nozīmi un lomu sabiedrības integrācijas procesos, kā arī norādot uz Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un plašākas sabiedrības savstarpējām attiecībām; 2) valstiskās identitātes stiprināšana, norādot uz pilsonības jautājumu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu; 3) diskriminācijas novēršana; 4) imigrantu integrācija, raksturojot imigrantu vajadzības, tiesības un pienākumus. Konkrēts problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot integrācijas politiku, sabiedrības integrācijas politikas pamatprincipi, sabiedrības integrācijas politikas mērķi un rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, definējot konkrētus rezultātus, ko plānots ar definēto politiku sasniegt, politikas rezultāti un darbības rezultāti, informācija par paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām, kā arī cita informācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Ruta Klimkāne, Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore, 67036819, ruta.klimkane@tm.gov.lv. Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam projekta ietvars.