Informācija presei
Inga Reine apstiprināta par jauno ES Vispārējās tiesas tiesnesi
24. maijā Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju konference pieņēma lēmumu iecelt Ingu Reini Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatā. Ingas Reines pilnvaru termiņš Vispārējās tiesas tiesneša amatā būs līdz 2019. gada 31. augustam. Šobrīd Inga Reine ir padomniece Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā un atbild par institucionālajiem, horizontālajiem, juridiskajiem jautājumiem, Vispārējo jautājumu darba grupu un attiecībām ar Eiropas Parlamentu.  No 2003. gada līdz 2012. gadam Inga Reine bija Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās. Vispārējās tiesas reformas ietvaros līdz 2019. gada septembrim trijos posmos tiks dubultots Vispārējās tiesas tiesnešu skaits, palielinot to līdz 56 tiesnešiem. Latvijas Republika ir starp tām 12 dalībvalstīm, kurām bija iespēja nominēt savu kandidātu uz papildu tiesnešu amata vietām pirmajā posmā. Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 19. maija rīkojumam Nr.261 “Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu” tika izsludināts atklāts konkurss uz Vispārējās tiesas tiesneša amatu un ar Ministru prezidenta 2015. gada 4. jūnija rīkojumu Nr.221 “Par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amata pretendentu konkursa atlases komisiju” tika izveidota Vispārējas tiesas tiesneša amata pretendentu konkursa atlases komisija, kura apstiprināja konkursa nolikumu Vispārējās tiesas tiesneša amata pretendentu izvērtēšanai. Konkursa komisijas sastāvā bija Saeimas, Ģenerālprokuratūras, Valsts kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Ārlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Konkursa komisija vērtēja pretendentu izglītību, profesionālo pieredzi vadošā amatā un zināšanas Vispārējās tiesas darba – franču – valodā. Konkursa otrajā kārtā konkursa komisija vērtēja pretendentu zināšanas Eiropas Savienības tiesībās, izpratni par Vispārējās tiesas darbu un par Eiropas Savienības institucionālo uzbūvi, prasmi formulēt viedokli un pastāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī franču valodas zināšanas. Ņemot vērā nacionālās atlases konkursa rezultātus, Latvijas Republika valdība par Latvijas Republikas kandidātu Vispārējās tiesas tiesneša amatam apstiprināja Ingu Reini. Ievērojot tiesnešu iecelšanas kārtību Vispārējā tiesā, dalībvalsts izvirzītā pretendenta kandidatūra tiek nosūtīta īpašai ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 255. pantu izveidotai komitejai konfidenciāla viedokļa sniegšanai par kandidāta atbilstību tiesneša amatam. Pamatojoties uz šo viedokli, Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji lemj par tiesneša iecelšanu amatā. Saskaņā ar LESD 254. panta otro daļu, skatot to kopā ar 255. panta pirmo daļu, Vispārējās tiesas locekļus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst prasībām attiecībā uz tiesnešu augstiem amatiem. Īpašā ar LESD 255. pantu izveidotā komiteja sniedza pozitīvu atzinumu par Ingas Reines piemērotību pildīt Vispārējās tiesas tiesneša pienākumus. Šobrīd Eiropas Savienības Tiesā kā tiesnesis strādā Egils Levits, kura pilnvaru termiņš beidzas 2018. gada 6. oktobrī, bet Vispārējā tiesā – Ingrida Labucka, kuras pilnvaru termiņš beidzas 2019. gada 31. augustā. Savukārt 2024. gadā Latvijas Republikai būs iespēja virzīt savu Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amata kandidātu.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv