Informācija presei

Tiesnešu disciplinārkolēģija 2020. gada 10. janvāra sēdē izskatīja ar ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra J. Bordāna 2019. gada 20. novembra rīkojumu ierosināto disciplinārlieta pret tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu, neizlemjot ārvalsts lūgumu par šajā ārvalstī piespriestā soda izpildīšanu Kriminālprocesa likuma 759.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, to pārsniedzot par vairāk kā diviem gadiem, un ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja 2019. gada 11. decembra lēmumu ierosināto disciplinārlietu pret tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā, darba pienākumu nepildīšanu un lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību, kas saistīta ar apelācijas protesta krimināllietā nosūtīšanu apelācijas instances tiesai pēc vairāk kā 17 mēnešiem.
Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu un ceturtās daļas 3. punktu, uzlikta tiesnesim disciplinārsodu – amatalgas samazināšanu uz sešiem mēnešiem, ieturot 10 procentus no amatalgas.
Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.1pantam Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.