Izskatīta tiesneša disciplinārlieta
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2018.gada 4.jūlija sēdē izskatīja ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2018.gada 12.jūnija rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi par rupju nolaidību lietas izskatīšanā. Rupja nolaidība izpaudusies, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim, nostiprinot nekustamo īpašumu uz ieguvēja vārda un nepievēršot uzmanību Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.pantā noteiktajai kārtībai, kādā notiek publiskas personas mantas nodošana bez atlīdzības. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 2.punktu, 7.panta otrās daļas 1.punktu un minētā panta ceturtās daļas 1.punktu, uzlika rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim disciplinārsodu – piezīmi. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.