Izskatīta tiesneša disciplinārlieta
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2018.gada 12.janvāra sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, darba pienākumu nepildīšanu un lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Disciplinārlieta ierosināta ar tieslietu ministra 2017.gada 27.novembra rīkojumu par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā un apgabaltiesas priekšsēdētāja 2017.gada 14.decembra lēmumu par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, darba pienākumu nepildīšanu un lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktu un 7.panta otrās daļas 1.punktu un ceturtās daļas 2.punktu, uzlika rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim disciplinārsodu – rājienu par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, neievērojot Kriminālprocesa likuma 488. un 530.pantā noteikto.