Informācija presei
Izskatītas divas tiesnešu disciplinārlietas
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2017. gada 3. februāra sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par pieļautu rupju nolaidību. Disciplinārlieta ierosināta ar tieslietu ministra 2017. gada 11. janvāra rīkojumu, kurā secināts, ka tiesnesis nav ievērojis Civilprocesa likuma prasības par noteikto subjektu loku, kuriem ir tiesības iesniegt sūdzību par zvērināta tiesu izpildītāja darbībām sprieduma izpildē, kā arī tiesneša pieņemtie lēmumi par kļūdu labošanu neatbilst Civilprocesa likuma 200. pantā nostiprinātā pārrakstīšanās kļūdu labošanas institūta jēgai un būtībai. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma uzlikt disciplinārsodu – piezīmi. Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis var pārsūdzēt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.   Tāpat Tiesnešu disciplinārkolēģija izskatīja ar rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētājas 2017. gada 16. janvāra lēmumu ierosinātu disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu. Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma izbeigt disciplinārlietu, jo iestājies noilguma termiņš tiesneša saukšanai pie disciplināratbildības.