Izskatītas divas zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2019. gada 11. septembra sēdē izskatīja ar ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra 2019. gada 19. augusta rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija secināja, ka zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpums, neņemot vērā, ka tiesas nolēmums, ar kuru atlikta sprieduma izpilde uz 12 mēnešiem, ir izpildāms nekavējoties un neatliekot izpildu darbības, tādējādi pārkāpjot Civilprocesa likuma 559. panta pirmo daļu, vērtējams kā būtisks zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošo normatīvo aktu pārkāpums, kā arī tāds, kas radījis kaitējumu valsts interesēm. Vienlaikus Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija konstatēja, ka sūdzības iesniedzējs kā parādnieks konkrētajā izpildu lietā nav kontaktējies ar zvērinātu tiesu izpildītāju, lai informētu par izpildu lietā nozīmīgiem apstākļiem, kā arī nav izmantojis likumā noteiktās tiesības pārsūdzēt tiesā zvērināta tiesu izpildītāja darbības un pieņemtos lēmumus. Ņemot vērā minētos apstākļus, Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija nolēma nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību. Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija, izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, vienlaikus piešķirot būtisku nozīmi parādnieka pasīvajai rīcībai izpildu lietā, un zvērināta tiesu izpildītāja sniegto rakstveida informāciju un paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā.   Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2019. gada 11. septembra sēdē izskatīja ar ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra 2019. gada 25. jūlija rīkojumu ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu nolēmuma izpildē (par piedziņas uzsākšanu no galvinieka pirms ir pabeigta galvenā parādnieka mantas apzināšana un konstatēta piedziņas neiespējamība, par piedziņas veikšanu no galvinieka, neraugoties uz to, ka galvenais parādnieks regulāri veicis maksājumus, par rīkojuma atsaukšanu iestādei, kas dots par naudas līdzekļu ieturēšanu no galvinieka, divas nedēļas jau pēc Izpildu lietas pabeigšanas). Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija sēdē konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs nav ievērojis likumā reglamentēto kārtību, kādā tiek uzsākta un izbeigta piedziņa no galvinieka, kā arī nav sagatavojis attiecīgus dokumentus izpildu lietā. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.