Izskatītas trīs pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem ierosinātās disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2017. gada 17. jūlija sēdē izskatīja trīs pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem ierosinātās disciplinārlietas. Ar tieslietu ministra 2018. gada 4. jūlija rīkojumu ierosināta disciplinārlieta pret zvērinātu tiesu izpildītāju par viņa rīcību, izziņojot nekustamā īpašuma izsoli izpildu lietā, neņemot vērā Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" 25. punktā noteikto, līdz ar to zvērināts tiesu izpildītājs pieļāva Tiesu izpildītāju likuma 45. panta otrās daļas pārkāpumu. Disciplinārlietu komisija, izskatot disciplinārlietu, nolēma uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam disciplinārsodu – piezīmi. Disciplinārlietu komisija izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā. Disciplinārlietu komisija 2018. gada 17. jūlija sēdē izskatīja ar tieslietu ministra 2018. gada 4. jūlija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Civilprocesa likuma 584. panta pirmās daļas (redakcijā līdz 2018. gada 30. jūnijam) un Tiesu izpildītāju likuma 45. panta pirmās un otrās daļas pārkāpumu, proti, zvērināts tiesu izpildītājs nav ievērojis likumā reglamentēto kārtību, kādā tiek ievietoti sludinājumi par kustamās mantas izsoles izziņošanu, kā arī neprecīzi un pavirši sagatavojis dokumentus. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā pārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi. Tāpat Disciplinārlietu komisija izskatīja ar tieslietu ministra 2018. gada 13. jūnija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par to, ka zvērināts tiesu izpildītājs rīkoja bezmantinieka mantas izsoli uz fiziskās personas lietojumā bijušo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības un kas nav reģistrēts zemesgrāmatā. Tādējādi zvērināts tiesu izpildītājs pieļāva Tiesu izpildītāju likuma 45. panta otrās daļas, likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 27. panta pārkāpumu un piešķirto amata tiesību un pilnvaru robežu pārsniegšanu, veicot Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu" noteiktās amata darbības attiecībā uz zemesgrāmatā neierakstītu nekustamo īpašumu. Disciplinārlietu komisija, izskatot disciplinārlietu, nolēma nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību. Disciplinārlietu komisija pieņemot lēmumu, kopsakarā izvērtēja lietas faktiskos apstākļus un pieļautā pārkāpuma raksturu, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā.