Informācija presei
Izskatītas trīs tiesnešu disciplinārlietas
Tiesnešu disciplinārkolēģija 2016.gada 29.jūlija sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par darba pienākumu nepildīšanu un necienīgu rīcību. Disciplinārlieta ierosināta ar rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja 2016.gada 27.jūnija lēmumu, kurā tiesneša rīcība, neierodoties darbā, par savu prombūtni neinformējot un to nesaskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju, ir atzīta kā darba pienākumu nepildīšana, bet tiesneša paskaidrojumā ietvertie izteicieni ir vērtējama kā necienīga rīcība. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7.panta otrās daļas 5.punktu, nolēma izbeigt disciplinārlietu, jo nesaskatīja lēmumā par disciplinārlietas ierosināšanu norādītos pamatus tiesneša saukšanai pie disciplināratbildības. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 8.panta piektajai daļai Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums nav pārsūdzams un ir galīgs.   Tiesnešu disciplinārkolēģija 2016.gada 29.jūlija sēdē izskatīja disciplinārlietu pret rajona (pilsētas) tiesas tiesnesi par rupju nolaidību lietas izskatīšanā. Disciplinārlieta ierosināta ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja 2016.gada 28.jūnija lēmumu, kurā tiesneša rīcība, nepareizi nosakot galīgo sodu notiesātajai personai, neizskaidrojot notiesātajai personai procesuālo kārtību kļūdas novēršanā un nevēršoties Ģenerālprokuratūrā ar iesniegumu par protesta iesniegšanu Kriminālprocesa likuma 63.nodaļas kārtībā, ir atzīta kā rupja nolaidība lietas izskatīšanā. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7.panta otrās daļas 1.punktu un ceturtās daļas 1.punktu, nolēma uzlikt disciplinārsodu – piezīmi par rupju nolaidību lietas izskatīšanā, nepareizi nosakot galīgo sodu notiesātajai personai. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.1 panta pirmajai daļai Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.   Tiesnešu disciplinārkolēģija 2016.gada 29.jūlija sēdē izskatīja disciplinārlietu pret apgabaltiesas tiesnesi par tīšu likuma pārkāpumu lietas izskatīšanā, darba pienākumu nepildīšanu un lietas izskatīšanā pieļautu rupju nolaidību. Disciplinārlieta ierosināta ar apgabaltiesas priekšsēdētāja 2016.gada 30.jūnija lēmumu, kurā tiesneša rīcība, nesastādot spriedumu likumā noteiktajā termiņā, ir atzīta kā tīšs likuma pārkāpums un darba pienākumu nepildīšana, bet tiesneša rīcība, atstājot bez ievērības apstākļus, ka pilna motivēta sprieduma sastādīšana tiek kavēta lietā, kurā atcelti piemērotie prasības nodrošinājumi, ir vērtējama kā rupja nolaidība. Izskatot disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija, pamatojoties uz Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 7.panta otrās daļas 1.punktu un ceturtās daļas 3.punktu, nolēma uzlikt disciplinārsodu – amatalgas samazināšanu uz laiku līdz vienam gadam, ieturot līdz 20 procentiem no amatalgas. Atbilstoši Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.1 panta pirmajai daļai Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesnesis, uz kuru tas attiecas, septiņu dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt Disciplinārtiesā.