Informācija presei
Izskatītas trīs zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2016.gada 11.jūlija sēdē izskatīja trīs tieslietu ministra rīkojumus, ar kuriem tika ierosinātas disciplinārlietas pret zvērinātu tiesu izpildītājiem. Disciplinārlietu komisija vienam zvērinātu tiesu izpildītājam nolēma uzlikt disciplinārsodu – rājienu. Zvērināts tiesu izpildītājs ar savu rīcību, atsakoties atgriezt piedzinējam, kas ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumiem, izpildu dokumentu, kamēr netiks segti izpildu lietās radušies sprieduma izpildes izdevumi, pārkāpa Civilprocesa likuma 565. panta pirmās daļas 1. punktu un Tiesu izpildītāju likuma 45. panta otro daļu. Disciplinārlietu komisija, izvērtējot piemērojamo sodu, ņēma vērā pieļautā pārkāpuma raksturu, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumu, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā. Ņemot vērā to, ka zvērinātam tiesu izpildītājam divu gadu laikā tika atkārtoti piemērots disciplinārsods par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, zvērinātam tiesu izpildītājam saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 70. pantu ir jākārto ārkārtas kvalifikācijas eksāmens. Gadījumā, ja zvērināts tiesu izpildītājs ārkārtas kvalifikācijas eksāmenu nenokārto, tad atbilstoši Tiesu izpildītāju likuma 92. panta pirmās daļas 5. punktam tieslietu ministrs atceļ zvērinātu tiesu izpildītāju no amata. Savukārt attiecībā uz diviem pārējiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem Disciplinārlietu komisija, izskatot disciplinārlietas materiālus, kā arī izvērtējot konstatēto disciplināru pārkāpumu būtību un raksturu, arī sniegtos paskaidrojumus, kā arī citus lietas apstākļus, nolēma disciplinārsodu nepiemērot un nosūtīt disciplinārlietu komisijas lēmumus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei rīcības nepareizības izskaidrošanai zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Tieslietu ministrija informē, ka 2016.gada pirmajā pusgadā Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija jau ir izskatījusi 17 disciplinārlietas, kas ierosinātas pret 13 zvērinātiem tiesu izpildītājiem. No minētajām disciplinārlietām 14 ierosinājis tieslietu ministrs, savukārt parējās – Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. Jau šajā pusgadā vien, Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija, izskatot un apvienojot gan tieslietu ministra, gan Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes ierosinātās disciplinārlietas, nolēma ierosināt tieslietu ministram divu zvērinātu tiesu izpildītāju atcelšanu no amata. Vienā gadījumā tika konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs pieļāvis rupjus ētikas normu pārkāpumus un Civilprocesa likuma normu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Savukārt otrs zvērināts tiesu izpildītājs pieļāvis rupjus ētikas normu pārkāpumus, Civilprocesa likuma un citu zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā, kā arī bija pieņēmis izpildei izpildu dokumentus no piedzinēja, ar kuru viņu saista līgumtiesiskas attiecības. Abi zvērināti tiesu izpildītāji ar tieslietu ministra lēmumiem ir atcelti no amata. Abi tieslietu ministra lēmumi ir pārsūdzami tiesā.