Informācija presei
Izskatītas trīs zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – komisija) šī gada 29. jūnijā izskatīja trīs disciplinārlietas. Komisija izskatīja ar tieslietu ministra 2016. gada 6. maija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par normatīvo aktu pārkāpumu. Komisija, izskatot disciplinārlietas materiālus, uzklausot zvērināta tiesu izpildītāja mutvārdu paskaidrojumus, kā arī izvērtējot konstatētā disciplinārpārkāpuma būtību un raksturu, nolēma izbeigt disciplinārlietu daļā par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, nevēršot piedziņu uz parādnieka darba samaksu, jo konstatēts, ka parādnieka kopējie ienākumi nepārsniedza valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru. Savukārt daļā par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību, atgriežot izpildu dokumentu piedzinējam bez izpildes, pirms tam nenosūtot rīkojumus kredītiestādēm, kā arī nevēršot piedziņu uz parādnieka nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par piedziņas iespējamību, nolemts disciplinārsodu nepiemērot, bet nosūtīt disciplinārlietu komisijas lēmumu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei (turpmāk – Padome) rīcības nepareizības izskaidrošanai zvērinātam tiesu izpildītājam saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 65.panta 4.punktu. Komisija izskatīja ar tieslietu ministra 2016. gada 18. maija rīkojumu ierosinātu disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Tiesu izpildītāju likuma 41. un 45. panta, Valsts valodas likuma 10. panta otrās daļas pārkāpumu. Komisija, izskatot minētās disciplinārlietas materiālus, uzklausot zvērināta tiesu izpildītāja mutvārdu paskaidrojumus, nolēma izbeigt disciplinārlietu, jo konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs pārkāpumu novērsis un nav radījis kaitējumu privātpersonas un valsts interesēm. Tāpat komisija izskatīja padomes 2016. gada 2. jūnijā ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju. Komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs, ievērojot tiesas nolēmumu, pieņēma lēmumu par sprieduma izpildes atlikšanu un par to nav savlaicīgi informējis kredītiestādes. Tādējādi zvērināts tiesu izpildītājs nav nodrošinājis, ka no parādnieka konta kredītiestādē netiks turpināta naudas līdzekļu piedziņa, pamatojoties uz zvērinātas tiesu izpildītājas iepriekš dotiem rīkojumiem par parādnieka naudas līdzekļu apķīlāšanu un pārskaitīšanu. Tāpat zvērināts tiesu izpildītājs neievēroja padomes sniegto atzinumu par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību šādā situācijā un norādījumus par rīkojumu došanu kredītiestādēm. Minētais pārkāpums novērtēts kā zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās ētikas normu pārkāpums. Ņemot vērā minēto pārkāpumu un izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.