Informācija presei
Izskatītas zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietas
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2017. gada 1. februāra sēdē izskatīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016. gada 7. decembrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apstiprinātās metodikas neievērošanu. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs, sastādīdams aktus par fakta fiksēšanu, tajos paša redzēto aizstājis ar secinājumiem, ko zvērināts tiesu izpildītājs, veicot fakta fiksēšanu, nav tiesīgs darīt, kā arī akti noformēti nepilnīgi. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.   Tāpat disciplinārlietu komisija izskatīja tieslietu ministra 2016. gada 9. decembrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par normatīvo aktu pārkāpumiem. Disciplinārlietu komisija pieņēma lēmumu, kurā konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs parādniekam piederošo kustamo mantu nenodeva glabāšanā fiziskai personai, kā to paredz normatīvie akti, bet gan juridiskai personai, ar kuru nebija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgts līgums, kurā būtu panākta vienošanās par mantas glabāšanas izmaksām. Tādējādi zvērināts tiesu izpildītājs rupjas neuzmanības dēļ pārkāpis vairākas zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošas Civilprocesa likuma, Tiesu izpildītāju likuma un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 9 “Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem” normas. Vienlaikus ar minēto lēmumu konstatēts, ka zvērināts tiesu izpildītājs ir novērsis sekas, kas radušās minēto pārkāpumu rezultātā. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, kā arī konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, disciplinārlietu komisija secināja, ka konkrētajā situācijā nav samērīgi zvērinātam tiesu izpildītājam piemērot disciplinārsodu. Vienlaikus, ņemot vērā, ka zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā ir normatīvo aktu pārkāpumi, disciplinārlietu komisija uzskata, ka ierosinātā disciplinārlieta nav izbeidzama, bet konkrētajā gadījumā disciplinārlietu komisijas lēmums nosūtāms Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei rīcības nepareizības izskaidrošanai zvērinātam tiesu izpildītājam saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 65. panta 4. punktu.