Valsts sekretāru sanāksmē šodien tika izsludināts projekts būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcijai. Dokumentu izstrādājuši Valsts zemes dienesta un Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts koncepcijas projekta kopsavilkumā, dokumenta galvenais mērķis ir piedāvāt risinājumus, kurus realizējot, varētu vienkāršot un pilnveidot būvju datu ieguvi sabiedrības interešu nodrošināšanai. Koncepcijā piedāvāto risinājumu mērķis ir būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa optimizācija kontekstā ar atsevišķu procesa soļu lietderības izvērtēšanu, lai radītu vienkāršu un skaidru būvju uzskaites un aktuālu datu ieguves par būvēm sistēmu. Kā norāda koncepcijas autori, būvju kadastrālās uzmērīšanas process ar atsevišķām izmaiņām tā tehniskajā izpildījumā un apjomā ir pastāvējis kopš 1946. gada. Tas ir uzskatāms par Latvijas PSR produktu un līdzīgā izpildījumā šobrīd pasaulē tiek īstenots vienīgi bijušajās PSRS valstīs. Ņemot vērā šī procesa vēsturisko pārmantojamību, tas nes līdzi arī virkni vēsturiski izveidojušos problēmu, kuras ir nepieciešams novērst atbilstoši šā brīža informācijas ieguves un aprites prasībām un tehnoloģiskās attīstības līmenim. Lai nodrošinātu valstī un sabiedrībā vienotu izpratni par tiem jēdzieniem un terminiem, kuri vienlaicīgi tiek lietoti gan būvniecības procesā, gan būvju kadastrālajā uzmērīšanā, gan citos ar būvju īpašumtiesībām un nodokļu administrēšanu saistītos procesos, tai skaitā, lai viennozīmīgi definētu, kas ir būve kā nekustamā īpašuma objekts, kuru iespējams uzcelt, uzmērīt, reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un ierakstīt zemesgrāmatā utt., – ir nepieciešams unificēt dažādos normatīvajos aktos saistībā ar būvēm lietotos terminus un jēdzienus, teikts koncepcijas projektā. Pašreizējās būvniecības terminu definīcijas, kuras ietvertas Būvniecības likumā un Ministru kabineta noteikumu „Vispārīgie būvnoteikumi” atsevišķos punktos, ir izstrādātas pagājušā gadsimta 90. gadu otrajā pusē, tādēļ tās pilnā apjomā neatbilst pašreizējai situācijai un vienlīdz labi nekalpo būvniecības, nekustamo īpašumu identifikācijas, reģistrācijas, uzmērīšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas procesiem. Pēc būvju terminu sakārtošanas Būvniecības likumā būtu jāseko procesam saistībā ar šo definīciju un tām pakārtoto būvniecības terminu precizēšanu citos normatīvajos aktos (piemēram, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, likumā „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”, Zemesgrāmatu likumā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un šiem likumiem pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos), kuros šobrīd ar būvniecību saistītie termini tiek skaidroti visai atšķirīgi, vai arī nav minēti Būvniecības likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos. Kā norādīts koncepcijas projektā, – šāda sistēmiska pieeja jautājumā par būvniecības terminiem turpmāk ievērojami atvieglotu darbības ar būvniecības, īpašuma formēšanas, reģistrācijas un īpašumtiesību nostiprināšanas jautājumiem, kā arī nodokļu administrēšanas jautājumiem, kuros ir iesaistīta sabiedrība, valsts un pašvaldību institūcijas. Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstībai tiek piedāvāti vairāki risinājuma varianti. Koncepcijā sniegts arī aprēķins, kādu finansiālo ieguldījumu būs nepieciešams veikt, lai katru no variantiem īstenotu. Koncepcijas projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Iekšlietu, Kultūras, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Vides un Zemkopības ministrijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Nacionālajai Trīspusējās sadarbības padomei un Valsts kancelejai. Pēc saskaņošanas ar citām institūcijām koncepcija tiks iesniegta apstiprināšanai valdībā. Ar pilnu koncepcijas tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv