Informācija presei
Izsludināts atklāts konkurss programmā "Tiesiskums 2014-2020"
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: ”Tiesiskums 2014-2020”, 2014. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss nacionāla vai starptautiska līmeņa e-tiesiskuma (e-Justice) projektu attīstībai” Izsludināšanas datums: 2014.gada 8.oktobris Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.janvāris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015. gada jūnijs-jūlijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015. gada trešais/ceturtais ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 2 755 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projekts var būt nacionāla vai starptautiska līmeņa. Programmā piedalās visas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, izņemot Dāniju un Lielbritāniju. Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for applicants”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jacc_ag_e-ju_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
 1. Atklātā konkursa prioritātes
     Šī konkursa ietvaros projektu iesniegumi jāveido saskaņā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju 2014.-2018.gadam (e-Justice Strategy)[1], kā arī tajā iekļauto rīcības plānu.[2] Konkursa ietvaros tiks līdzfinansēti projekti Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbības ietvaros vai nacionālā līmenī, ja plānotajā projektā iestrādāta Eiropas dimensija (piemēram, projekta īstenošanas gaitā gūtā pieredze var tik izmantota citās ES dalībvalstīs). Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kuri paredz papildināt pastāvošos E-Tiesiskuma projektus, piemēram:
 • Nacionālo maksātnespējas reģistru savietojamība (interconnection of National Insolvency Registers);
 • Advokātu pieejamība (Find a Lawyer)
 • Notāru pieejamība (Find a Notary)
 • Maksātnespējas administratoru pieejamība (Find a Bailiff)
 • Eiropas judikatūras identifikators (European Case Law Identifier)
 • E-kodekss (e-Codex)
Finansējums prioritāri tiks piešķirts starptautiska līmeņa projektiem. Projekta iesniegumā skaidri jāparāda, kā projekta īstenošana papildina ES politiku e-tiesiskuma jomā.
 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, kā arī citas aktivitātes saistībā ar Eiropas E-tiesiskuma stratēģiju un tās rīcības plānu. Projektu ietvaros var paredzēt jaunu IT sistēmu izstrādi, kā arī esošo nacionāla vai starptautiska līmeņa IT sistēmu attīstību. Projektu, kurus paredzēts integrēt Eiropas E-Tiesiskuma portāla darbībā, pieteikumos jānorāda, kā projektu pieteikumu iesniedzēji paredz sakārtot ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un iepriekš izstrādātas programmatūras licencēšanu saistītos jautājumus. Tādējādi Eiropas Komisijai (EK) tiks sniegts priekšstats par rezultātu atkalizmantošanu Eiropas E-tiesiskuma portālā bez papildus finansiālām saistībām EK. Projekta ietvaros jāparedz apkopot iesaistīto un/vai labumu guvušo personu skaitu, kā arī apkopot anonīmas atsauksmes no projekta dalībniekiem. NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai jaunākais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
[1]  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XG1221(02)&from=EN [2] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(01)&from=EN