Informācija presei
Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss nacionālu un starptautisku projektu atbalstam par nediskriminēšanu un romu integrāciju” Izsludināšanas datums: 2016.gada 2.februāris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 12.aprīlis 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada septembris Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016.gada 4.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 2 765 000 Projekta minimālā summa: EUR 105 000 Projekta maksimālā summa: EUR 500 000 Līdzfinansējuma likme: 80% „Atklāts konkurss nacionālu un starptautisku projektu atbalstam par nediskriminēšanu un romu integrāciju” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis      Atklātā konkursa mērķis ir līdzfinansēt nacionālus vai starptautiskus projektus par nediskrimināciju un romu integrāciju saistībā ar specifisko mērķi veicināt efektīvu nediskriminācijas principu ieviešanu, kas balstīt uz seksuālo, rasu, etniskās izcelsmes, reliģijas vai uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas bāzes. 2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības      Projektu konkursa ietvaros tiks līdzfinansēti projekti, kuri īstenos aktivitātes saistībā ar kādu no šīm diskriminācijas riska grupām: rasu vai etniskās minoritātes, invalīdi, veci/jauni cilvēki, reliģiskās minoritātes un LGBT.      Konkursa prioritātes ir:
 1. Diskriminācija saistībā ar seksuālo orientāciju ar mērķi uzlabot LGBT sociālo pieņemšanu. Aktivitātes var īpaši būt vērstas uz nediskriminācijas veicināšanu izglītības, nodarbinātības, veselības un/vai vispārīgas sociālās pieņemšanas jomās.
 2. Dažādības vadība publiskajā un privātajā sektorā: esošo prakšu identificēšana, izpētes darbs, dažādības vadības ieguvumu mērījumi, informētības veicināšana.
 3. Romi: aktivitātes, kas mērķē veicināt informētību un cīnīties ar kaitīgiem stereotipiem, tādējādi atbalstot romu integrāciju vispārējā sabiedrībā.
 4. Daudzkārtēja diskriminācija: fenomena izpēte, informētības palielināšana par tās esamību un sekām, labo prakšu identificēšana un apmaiņa cīņā ar šīs diskriminācijas novēršanu.
Atbalstāmās darbības:
 • apmācība un attiecīgo jomu profesionāļu sadarbība;
 • savstarpēja mācīšanās, labo prakšu apmaiņa, sadarbība;
 • informācijas izplatīšana un informētības palielināšana.
NB!
 1. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm. Saistībā ar sistēmas apkalpes darbiem ir plānots, ka divas nedēļas no 07.03.2016.-21.03.2016. PRIAMOS sistēma nebūs pieejama. Šajā laikā nebūs piekļuve sistēmā jau esošajiem (augšupielādētajiem) dokumentiem, kā arī nebūs iespēja lejupielādēt/augšupielādēt pieteikuma formu un tās pielikumus.
 2. Konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti ar šādiem mērķiem: bērni kā mobinga/kibermobinga upuri; seksuālās vardarbības upuru atbalsts un šādas vardarbības novēršana; atbalsts upuriem, kas cietuši no dažāda veida vardarbības pret bērniem (vardarbība ģimenē, cilvēktirdzniecība, seksuāla izmantošana u.c.); rasisms un ksenofobija.
 3. Finansējums tiks piešķirts projektiem, kas nodrošina praktisku labumu un ietekmi uz mērķa grupām. Netiks atbalstīta labo prakšu kartēšana vai labo prakšu vadlīniju un aprakstošu pētījumu izstrāde.
 4. Pieteikumā jāiekļauj informācija par detalizētu monitoringu novērtēšanas stratēģiju, kā tiks izpētīta ietekme uz mērķa grupām.
 5. Finansējums netiks piešķirts individuālai līdzdalībai semināros, konferencēs, kongresos utt.
 6. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis, Islande un Lihtenšteina.
 7. Projektā jāiesaista vismaz trīs partneri. Šis nosacījums neietver asociētos partnerus.
 8. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 9. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 10. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 11. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 12. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).