Informācija presei
Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020" 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu tiesību veicināšanai un aizsardzībai ar mērķi palielināt bērnu tiesību aizsardzības sistēmas speciālistu un juridisko speciālistu, kuri pārstāv bērnu tiesas procesos, kapacitāti” Izsludināšanas datums: 2016.gada 1.februāris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 4.maijs 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada septembris Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016.gada 4.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 3 300 000 Projekta minimālā summa: EUR 100 000 Līdzfinansējuma likme: 80% „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu tiesību veicināšanai un aizsardzībai ar mērķi palielināt bērnu tiesību aizsardzības sistēmas speciālistu un juridisko speciālistu, kuri pārstāv bērnu tiesas procesos, kapacitāti” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu. 1. Atklātā konkursa mērķis      Atklātā konkursa mērķis ir līdzfinansēt starptautiskus projektus, kas atbalsta integrētas bērnu aizsardzības sistēmas un palielina juridisko speciālistu, kuri pārstāv bērnus tiesas procesos, kapacitāti.      Projektu konkurss atbalstīs kapacitātes palielināšanu speciālistiem bērnu aizsardzības sistēmā un juridiskajiem speciālistiem, kuri pārstāv bērnus tiesas procesos. Konkurss ir ar mērķi veicināt kapacitāti un atbalstīt apmācību moduļu attīstību, kā arī uzlabot starpiestāžu un starpnozaru koordināciju un sadarbību. 2. Atklātā konkursa prioritātes un atbalstāmās darbības      Projektu konkursa ietvaros aktivitātes tiks finansētas trīs prioritātēm, kas orientētas uz trīs dažādām mērķa grupām. a. Prioritāte 1. Mērķa grupa A: Kapacitātes palielināšana speciālistiem, kuri strādā ar bērniem alternatīvajā aprūpē vai ieslodzījumā
 • Projektiem jāfokusējas uz:
  • apmācībām un praktisko rīku ieviešanu par bērnu tiesībām un kā komunicēt un risināt jautājumus ar bērniem vecumam un kontekstam piemērotā veidā;
  • zināmajām nepilnībām procesos, kas saistāmas ar uzturēšanās pārtraukšanu aprūpes iestādē / vecuma robežas sasniegšanu vai reintegrāciju sabiedrībā pēc ieslodzījuma.
 • Pieteikumiem par bērniem alternatīvajā aprūpē ir jāveicina bērnu aizsardzības sistēmas izmaiņas, jānodrošina tādi uzlabojumi, kas būs ilgtspējīgi arī pēc ES finansējuma beigām un stiprina starpiestāžu un starpnozaru koordināciju un sadarbību. Tai skaitā šiem pieteikumiem būtu jāfokusējas uz vecuma robežas sasniegšanu / aprūpes iestādes atstāšanu, ieskaitot izglītības un citu rezultātu monitorēšanu bērniem pirms un pēc aprūpes iestādes atstāšanas. Pieteikumiem, kas saistīti ar aprūpes jautājumiem, jābūt balstītiem ANO Vadlīnijās par alternatīvo aprūpi.
 • Pieteikumiem par bērniem ieslodzījumā vai par reintegrāciju sabiedrībā pēc ieslodzījuma ir jāveicina izmaiņas bērnu aizsardzības un tiesiskuma sistēmā, jānodrošina ilgtspējīgi uzlabojumi un jāstiprina starpiestāžu un starpnozaru koordinācija un sadarbība. Tai skaitā šiem projektiem jāfokusējas uz pirmsatbrīvošanas plānošanu un pakalpojumiem, atgriešanās sagatavošanu un sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamību pēc atbrīvošanas, ieskaitot rezultātu monitorēšanu.
b. Prioritāte 2. Mērķa grupa B: Kapacitātes veicināšana advokātiem / juriskonsultiem, kuri pārstāv bērnus kriminālprocesos, administratīvajos procesos un civilprocesos
 • Pieteikumiem šajā prioritātē jāveicina tādu juristu / juriskonsultu skaita palielinājums, kuriem ir specializētas zināšanas, lai veicinātu un aizsargātu bērna tiesības.
c. Prioritāte 3. Mērķa grupa C: Kapacitātes veicināšana juridiskajiem un citiem speciālistiem (piem., sociālajiem un veselības speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem, policistiem) starpnozaru pierādījumos balstītas bērniem draudzīgas prakses pilotēšana un izveide
 • Projektiem jāfokusējas uz konkrētiem sistēmas uzlabojumiem, ieskaitot starpnozaru apmācību par dažādu vecumu bērnu tiesībām un vajadzībām, par rīcību, kas tiek piemērota saistībā ar ANO Bērnu tiesību konvencijas 12.pantu, kā arī agrīno starpniecību un aizsargājošām pieejām (ieskaitot atbalstu ģimenei).
 • Pieteikumiem, kas fokusējas uz kriminālprocesiem, jāveicina sistēmas izmaiņas un uzlabojumi, kas ir ilgtspējīgi un stiprina starpiestāžu un starpnozaru koordināciju un sadarbību. Šādiem pieteikumiem jābūt saistītiem ar ANO Konvencijas 40.pantu un ANO Komitejas par bērnu tiesībām uz bērnu tiesībām juvenālajā justīcijā vispārīgajiem komentāriem Nr.10 (2007).
NB!
 1. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm.
 2. Ikvienam projektam par bērnu tiesībām jābūt ar tiesībās balstītu pieeju un balstītam uz ES Pamattiesību hartas un ANO Konvencijas par bērnu tiesībām nosacījumos.
 3. Darba plūsmu dalījumā uzsvars jāliek uz tām darbībām, kas sniedz ietekmi un labumu gala saņēmējiem (bērniem), un vadības un koordinācijas darbībām nevajadzētu būt prioritārām.
 4. Netiks atbalstīti projekti, kuros galvenokārt plānots nodrošināt informāciju bērniem par bērnu tiesībām; vispārēju zināšanu veicināšanu par bērnu tiesībām; pētniecību par bērnu tiesībām; darbu ar bērniem kā vardarbības upuriem.
 5. Projektu pieteikumu gatavošanā jāņem vērā konkursa nolikuma 2.2.sadaļā “Paskaidrojošās piezīmes un prioritātes” sniegtie skaidrojumi par nolikumā norādītajiem terminiem un darbībām.
 6. Attiecībā uz mērķa grupām A un C pieteikumos bērnu iesaistei jābūt centrālai un būtiskai.
 7. Attiecībā uz mērķa grupu B pieteikumos jāmeklē veids, kā atvieglot un nodrošināt bērnu efektīvu līdzdalību un viņu tiesības tikt sadzirdētiem saskaņā ar Eiropas Padomes bērniem draudzīga tiesiskuma vadlīnijām.
 8. Projektu pieteikumus drīkst iesniegt visas ES dalībvalstis un Islande.
 9. Projektā jāiesaista partneri no vismaz četrām valstīm. Šis nosacījums neietver asociētos partnerus.
 10. Ja projekts paredzēts 1. vai 3.prioritātē, projektā jāiesaista vismaz viena valsts iestāde no katras projektā iesaistītās dalībvalsts vai arī šai iestādei rakstiski jāapliecina atbalsts pieteikumam. Šī iestāde var būt ministrija vai iestāde, kas ir atbildīga par bērnu jautājumiem.
 11. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 12. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 13. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 14. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 15. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).