Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība / Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un cīņai pret tām” Izsludināšanas datums: 2015.gada 27.novembris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 18.februāris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada jūlijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 3.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 5 400 000 Projekta minimālā summa: EUR 300 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Atklāts konkurss rasisma, ksenofobijas, homofobijas un citu neiecietības formu novēršanai un cīņai pret tām Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa prioritātes
  1. Labās prakses, lai novērstu un cīnītos ar rasismu, ksenofobiju, homofobiju un citām neiecietības formām (BEST)
   1. Projektiem šīs prioritātes ietvaros jāfokusējas uz apmaiņu un dalīšanos ar labākajām praksēm, lai novērstu un cīnītos pret rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, naidu pret musulmaņiem, netoleranci pret kristiešiem, homofobiju, transfobiju un citām neiecietības formām, īpaši, bet ne tikai – to, kas izteikts naida nozieguma un naida runas formā.
  2. Mācības un kapacitātes celšana, lai stiprinātu rīcības pret naida noziegumiem un naida runu (TRAI)
   1. Projektiem šīs prioritātes ietvaros jāfokusējas uz mācību un kapacitātes celšanas veicināšanu valsts iestādēs un citās atbilstošās iestādēs/organizācijās ar mērķi stiprināt kriminālā tiesiskuma rīcību pret naida noziegumiem un naida runu. Īpaši uzsverami ir projekti, kas plānoti tiesībaizsardzības iestāžu, prokuroru un tiesnešu apmācībai un kapacitātes celšanai.
  3. No naida noziegumiem un naida runas cietušo atbalstīšana (VICT)
   1. Projektiem šīs prioritātes ietvaros jāfokusējas uz atbalsta sniegšanas sekmēšanu no rasisma, ksenofobijas, antisemītisma, islamofobijas, homofobijas, transfobijas vai cita veica naida noziegumu vai naida runas cietušajiem.
 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
  1. Labās prakses, lai novērstu un cīnītos ar rasismu, ksenofobiju, homofobiju un citām neiecietības formām (BEST)
   1. Labo prakšu apmaiņa, savstarpēja mācīšanās un sadarbība.
  2. Mācības un kapacitātes celšana, lai stiprinātu rīcības pret naida noziegumiem un naida runu (TRAI)
   1. Zināšanu apmaiņa, kapacitātes celšana, prasmju nodrošināšana.
  3. No naida noziegumiem un naida runas cietušo atbalstīšana (VICT)
   1. Labo prakšu apmaiņa, mehānismu, programmu un rīku attīstīšana
NB!
 1. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 2. Projektā var piedalīties visas ES dalībvalstis, kā arī Islande un Lihtenšteina.
 3. BEST projektu ietvaros īpaši tiks novērtēti projekti, kas mērķēti naida runas novēršanai un cīņai pret to tiešsaistē.
 4. BEST projektu ietvaros, kuros plānots darbs saistībā ar krimināllikumu, jābūt iesaistītiem tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, prokuroriem un tiesu iestāžu pārstāvjiem, savukārt projektiem, kas fokusējas uz novēršanu, jāveicina ietekmi uz sabiedrisko viedokli (mediji, lēmumu pieņēmēji u.c.).
 5. TRAI projektu ietvaros priekšroka tiks dota projektiem, kas nodrošinās ilgtspējīgu un augstas kvalitātes apmācību tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem, prokuroriem un tiesu iestāžu pārstāvjiem.
 6. TRAI projektu ietvaros īpaši tiks novērtēto projektu, kuros plānots nodrošināt zināšanu apmaiņu, kapacitātes celšanu un prasmju nodrošināšanu naida runas novēršanai tiešsaistē.
 7. VICT projekti var tikt fokusēti uz konkrētu no naida runas vai naida noziegumiem cietušajiem (piem., naida runa vai naida noziegums dēļ nacionālās piederības, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas, seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes, invaliditātes utt.)
 8. VICT projekti var tikt mērķēti uz konkrētu cietušo kategoriju, kuri ir īpaši ievainojami, piemēram, musulmaņu sievietes, transpersonas, bērni ar invaliditāti.
 9. VICT projektu ietvaros netiks finansēti projekti, kas plānoti vispārējai cietušo tiesību jautājumu risināšanai vai no cita veida (t.i. ne naida) noziegumos cietušo jautājumu risināšanai.
 10. Projektiem jābūt starptautiskiem un projektā jāpiedalās partneriem no vismaz 5 dažādām valstīm, neskaitot asociētos partnerus.
 11. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 12. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 13. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 14. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 15. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).