Informācija presei
Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Programma: „Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss starptautisku projektu izstrādei nacionālo tiesu sistēmu kvalitātes uzlabošanai” Izsludināšanas datums: 20.jūlijs Iesniegšanas termiņš: 13.oktobris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015. gada 4.ceturksnis Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 1 ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 000 000 Projekta minimālā summa: EUR 150 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projekts jāīsteno starptautiskā līmenī, piedaloties partneriem no vismaz piecām programmas dalībvalstīm. „Atklāts konkurss starptautisku projektu izstrādei nacionālo tiesu sistēmu kvalitātes uzlabošanai” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2015”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_qual_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
  1. Atklātā konkursa prioritātes
Šī konkursa ietvaros tiks atbalstīti projektu pieteikumi, kuros paredzēta nacionālo tiesu sistēmu darbības analīze, apkopotas līdzšinējās iniciatīvas tieslietu sistēmu darbības uzlabošanai programmas dalībvalstīs. Projektu pieteikumos jāatspoguļo labās prakses piemēri programmas dalībvalstu tiesās, piemēram, attiecībā uz tiesu darbības administrēšanu, efektīvu iztiesājamo lietu izskatīšanu, iekšējo un ārējo komunikāciju, tiesas materiālu pieejamības veicināšanu, kvalitātes nodrošināšanu u.c. metodēm, kuras padara tiesu darbību efektīvu un sabiedrībai draudzīgu. Projektu iesniegumus skaidri jāatspoguļo, kādā veidā nacionālo tiesu sistēmu labās prakse piemēri izmantojami citās programmas dalībvalstīs. 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
  • datu vākšana un analītiskais darbs, lai veiktu salīdzinošo analīzi par dažādām nacionālo tiesu u.c. tieslietu sistēmā iesaistīto institūciju praksēm, lai nodrošinātu vispārēju tiesu sistēmu darbības kvalitātes uzlabošanos programmas dalībvalstīs;
  • savstarpēja mācīšanās; labākās pieredzes apmaiņa starp tieslietu sistēmu darbiniekiem.
Priekšroka tiks dota projektu iesniegumiem, kuros piedalīsies programmas dalībvalstis no dažādiem programmas darbības reģioniem (piemēram, Latvija partnerībā ar Somiju, Spāniju, Rumāniju un Itāliju), lai veicinātu vienotas tiesiskuma telpas nostiprināšanos Eiropas Savienībā. Tāpat projektu iesniegumos jāatspoguļo dzimumu līdztiesība (vīriešu/sieviešu īpatsvars), kā arī dažādība etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, vecuma un īpašo vajadzību jomā. Iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā informācija, kura publicēta „Justice Scoreboard” portālā: http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm. Šī konkursa ietvaros netiks atbalstīti projekti „e-Justice” vai tiesu sistēmu darbinieku apmācību jomā. NB!
  1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
  2. Projekta iesnieguma iesniedzējam jābūt valsts pārvaldes iestādei, kura darbojas tiesu jomā un partneriem jābūt valsts vai nevalstiskām organizācijām, vai arī starptautiskām organizācijām. Iesniegumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
  3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
  4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
  5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
  6. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm