Informācija presei
Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesiskums 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss par noziegumu veikšanu aizdomās turēto vai apsūdzēto personu tiesību aizsardzībai” Izsludināšanas datums: 30.jūnijs Iesniegšanas termiņš: 28.oktobris 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016. gada februāris Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada aprīlis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 2 000 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projektu var īstenot gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2015”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_jacc_ag_proc_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu
 1. Atklātā konkursa prioritātes
     Šī konkursa ietvaros projektu iesniegumi jāveido, lai pareizi ieviestu un efektīvi uzraudzītu trīs tiesiskos instrumentus:
 • direktīva 2013/48/EU par tiesībām uz advokātu kriminālprocesā. Šī direktīva Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīm jāievieš līdz 2016.gada 27.novembrim;
 • EK rekomendācija C(2013) 8179/2 par tiesībām uz juridisku palīdzību kriminālprocesā. Dalībvalstīm jāsniedz informācija EK par ieviešanas pasākumiem līdz 2016.gada novembra beigām;
 • EK rekomendācija C(2013) 8178/2 par noziegumu izdarīšanu aizdomās turētu vai apsūdzētu mazāk aizsargātu personu tiesību aizsardzību kriminālprocesā. Dalībvalstīm jāsniedz informācija EK par ieviešanas pasākumiem līdz 2016.gada novembra beigām.
     Projektu iesniegumos var ietvert arī šīs ES mērogā atbalstāmās darbības:
 • atbildētāja procedurālo tiesību uzlabošana (papildus šobrīd spēkā esošajām ES tiesību normām);
 • pirmstiesas aizturēšanas pielietošanas ierobežošana.
EK atbalstīs arī projektus šādu juridisko instrumentu efektīvākai ieviešanai:
 • direktīva 2010/64/ES par tiesībām uz tulka pieejamību kriminālprocesā (spēkā kopš 2013.gada 27.oktobra);
 • direktīva 2012/13/ES par tiesībām uz informācijas pieejamību kriminālprocesā (spēkā kopš 2014.gada 2.jūnija).
 1. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
Šī konkursa ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
 • tiesiskās aizsardzības jomā strādājošo profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana;
 • savstarpēja mācīšanās; labākās pieredzes apmaiņa; tādu darba metožu attīstīšana, kuras varētu pārņemt citās programmas dalībvalstīs;
 • informācijas apmaiņas veicināšana un informācijas apmaiņas veidu attīstība;
 • sadarbības veicināšana starp dalībvalstu atbildīgajām iestādēm un aģentūrām, tieslietu nozares speciālistiem un/vai juridisko pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. multidisciplināru sadarbības tīklu veidošana starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī);
 • informācijas izplatīšanas un sabiedrības informēšana;
 • analītiskās aktivitātes – datu vākšana un datu bāzu veidošana, sabiedrības aptaujas, izpēte utt.
NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši), vēlamais – 6 līdz 18 mēneši.
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm