Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā un romu tautības pārstāvju integrācijas veicināšanai” Izsludināšanas datums: 2015.gada 5.maijs Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 7.jūlijs 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015.gada 4.ceturksnis Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gada 4.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 3,450,000 EUR Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projekts var būt nacionāla (t.sk. reģionāla un lokāla) vai starptautiska līmeņa, attiecināmi projektu iesniegumi no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Īslandes un Lihtenšteinas. Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu tehnisku informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2014”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu Atklātā konkursa prioritātes             Konkurss izsludināts, lai sniegtu atbalstu starptautiska vai nacionāla (t.sk. reģionāla vai lokāla) līmeņa projektu izstrādei dažādu diskriminācijas veidu novēršanai sabiedrībā (diskriminācija dzimuma, etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī citu Eiropas Pamattiesību hartas 21.pantā minētu iemeslu dēļ[1]). Projektu iesniegumu iesniedzējiem jāvērš uzmanība uz to, lai projektu rezultāti varētu tikt izmantoti arī citās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs (ES līmeņa pievienotā vērtība). Projektu iesniegumos jāapraksta, kā projektu saturs atbilst pastāvošajai ES politikai diskriminācijas novēršanas un romu integrācijas jomā.[2]
 1. Dažādu diskriminācijas veidu novēršana sabiedrībā:
  1. veidot, attīstīt vai uzraudzīt nacionāla, reģionāla vai lokāla līmeņa politiku, kas vērsta uz līdztiesības veicināšanu darbavietās un/vai sabiedrībā kopumā, kā arī dažādu veidu diskriminācijas apkarošanu;
  2. veicināt „Rasu vienlīdzības direktīvā”[3] un „Direktīvā par vienlīdzīgu attieksmi pret nodarbinātību”[4] noteikto diskriminācijas novēršanas principu ievērošanu;
  3. informēt diskriminācijas riskam pakļautās un diskriminācijas novēršanā iesaistītās sabiedrības grupas (stakeholders) par ES, nacionāla un, ja attiecināms, reģionāla un lokāla līmeņa likumdošanu un politiskajiem/administratīvajiem pasākumiem diskriminācijas novēršanai;
  4. informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām, saskaroties ar diskrimināciju.
 2. Romu tautības pārstāvju integrācija
Romu tautības pārstāvju integrācija, veicinot nacionālo romu integrācijas stratēģiju un Eiropas Padomes ieteikumu par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs[5] ieviešanu. Šī konkursa ietvaros netiek pieņemti iesniegumi no Nacionālajiem romu kontaktpunktiem. Nacionālo romu kontaktpunktu atbalstam tiks izsludināts atsevišķs konkurss. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes Projektu ietvaros atbalstāmās aktivitātes:
 1. datu vākšana, apkopošana un aptaujas;
 2. zinātniski pētījumi u.c. zinātniskās aktivitātes diskriminācijas novēršanai;
 3. diskriminācijas novēršanu īstenojošās likumdošanas ieviešanas uzraudzība (monitorings);
 4. profesionāļu apmācības;
 5. divpusēja/daudzpusēja apmācība, labās prakses apmaiņa, sadarbība, t.sk. rezultatīvas prakses identificēšana ieviešanai pārējās programmas dalībvalstīs;
 6. informācijas izplatīšana un sabiedrības izpratnes veicināšana (t.sk. lokālā līmenī), piemēram, semināri, konferences, informatīvas kampaņas vai aktivitātes sociālajos plašsaziņas līdzekļos un drukātajā presē.
NB!
 1. Konkursa ietvaros dalībnieks var iesniegt iesniegumus vairāku projektu īstenošanai (t.i. viena konkursa ietvaros viens dalībnieks var īstenot dažādus projektus). Līdz ar to dalībniekam var tikt piešķirti vairāki granti dažādu atšķirīgu projektu īstenošanai.
 2. Juridiska persona var piedalīties projektā kā galvenais projekta īstenotājs, partneris vai asociētais partneris.
 3. Projekta sākotnēji paredzētais maksimālais īstenošanas ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 6. Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
[1] Eiropas Pamattiesību harta http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm [2] Eiropas Komisijas aktivitātes diskriminācijas apkarošanas jomā http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm [3] Eiropas Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības. [4] Eiropas Padomes 2000. gada 27.novembra direktīva 2000/78/EC, kas nosaka kopējo sistēmu vienādai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju. [5] Eiropas Padomes 2013.gada 9.decembra ieteikums par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs.