Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2014. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss starptautisku projektu izstrādei vardarbīgu ieražu praktizēšanas novēršanai, lai aizsargātu sievietes, bērnus un jauniešus” Izsludināšanas datums: 2015.gada 2. marts Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 3. jūnijs 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015.gada 3.ceturksnis Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gada 4.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: 4,500,000 EUR Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projektam jābūt starptautiskam, tajā jāiesaistās vismaz 3 Eiropas Savienības dalībvalstīm (piedalās arī Īslande). Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2014”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu Atklātā konkursa prioritātes  Atklātais konkurss paredzēts, lai tā ietvaros tiktu izstrādāti starptautiski projekti vardarbīgu ieražu novēršanai. Konkurss galvenokārt paredzēts mērķa grupām tajās ES dalībvalstīs, kuru pamatiedzīvotāji vai imigranti praktizē vardarbīgas ieražas, kuras balstītas attiecīgās etniskās vai sociālās grupas tradīcijās – agras (nepilngadīgo) laulības, laulības piespiedu kārtā, tā sauktie „goda noziegumi”, sieviešu apgraizīšana, utt.[1] Finansējums atklātā konkursa ietvaros tiks piešķirts:
  1. Bērnu tiesību aizsardzības priekšrakstu izstrāde personām, kuras darbojas bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī citos sektoros (piemēram, veselības, aprūpe, tiesībaizsardzības joma, izglītība un bērnu aprūpe, tiesu pārstāvji, upuru atbalsta dienesti), vadoties pēc vardarbīgu ieražu upuru vai potenciālo upuru vajadzībām;
  2. sabiedrības informēšana un attieksmes mainīšana attiecīgajās mērķgrupās (kopienās, kurās tiek praktizētas vardarbīgas ieražas), veicinot dialogu, apmācības un apmaiņu ar labas prakses piemēriem.
Projekti pirmās prioritātes ietvaros jāizstrādā, konsultējoties ar grupām, kuras gūs labumu no projektu īstenošanas; projekti otrās prioritātes ietvaros jāizstrādā, tieši iesaistot vardarbīgās ieražas praktizējošo kopienu pārstāvjus, īpaši vīriešus, kopienu vadītājus, reliģiskos līderus un, ja iespējams, no vardarbības cietušās personas. Ja vardarbīgas ieražas praktizējošā kopiena ir imigranti, vēlams veidot sadarbību ar izcelsmes valsti, piesaistot, piemēram, cilvēktiesību aizsardzības organizācijas kā asociētos partnerus projektā. Projektu iesniegumi jāveido saskaņā ar ES līdzšinējo darbību vardarbīgu ieražu novēršanā un apkarošanā. Projekta iesniegumā jāizskaidro, kā attiecīgais projekts veicinās ES centienus vardarbības novēršanā.[2] Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes  Šī konkursa ietvaros pieļaujamās projektu aktivitātes ir savstarpējas apmācības (mutual learning), labas prakses apmaiņa, sadarbības veicināšana, sabiedrības informēšana, uzmanības vēršana uz vardarbības problēmu. Projektu ietvaros jākoncentrējas uz bērnu tiesību aizsardzību un/vai dzimumu līdztiesības veicināšanu atkarībā no projekta mērķa grupas. Projektu izstrādē vēlams iesaistīt dažādu darbības profilu organizācijas. Projekta iesniegumā jānorāda, kāda metodoloģija tiks izmantota, lai apkopotu, cik personas (upuri vai potenciālie upuri) un vardarbības novēršanas jomā iesaistītie profesionāļi gūs labumu no projekta īstenošanas. Datiem jābūt anonīmiem un, tos ievācot, jāfiksē personu dzimums un vecums. Projekta iesniegumā jāietver plāns ilgtspējas nodrošināšanai, lai tā rezultāti būtu noderīgi ilgtermiņā arī pēc projekta noslēguma. NB!
  1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairāku projektu īstenošanai.
  2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.
  3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
  4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
  5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
  6. Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.ht
[1] Attiecībā uz nepilngadīgo personu aizsardzību, projektu iesniegumu iesniedzējiem jāņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 13 (2011) par bērnu aizsardzību pret jebkādu vardarbību: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf [2]Dzimumu vienlīdzības un vardarbības novēršanas ES līmeņa politisko uzstādījumu apraksts EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm