Informācija presei
Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesiskums 2014-2020”, 2014. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss sadarbības veicināšanai civillietās un krimināllietās” Izsludināšanas datums: 2014.gada 18. decembris Iesniegšanas termiņš: 2015.gada 11. marts 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2015.gada jūnijs Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2015.gadaseptembris Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: sadarbība civillietās - 4,8 milj. EUR; sadarbība krimināllietās - 3,3 milj. EUR Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% Projektam jābūt starptautiskam, tajā jāiesaistās vismaz 2 Eiropas Savienības dalībvalstīm (nepiedalās Dānija un Lielbritānija) Konkursa sludinājums EK Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā (t.sk. rokasgrāmata ar detalizētu informāciju projektu iesniedzējiem, skatīt „Guide for Action Grants 2014”): http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_jcoo_ag_en.htm EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu Atklātā konkursa prioritātes un aktivitātes sadarbībai civillietās
 1. Veicināt zemāk minēto dokumentu ieviešanu Eiropas Savienības (ES) mērogā:
  1. regula (ES) Nr.1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās1;
  2. regula (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību2;
  3. Eiropas Padomes regula (EK) Nr.4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās3;
  4. 2007.gada Hāgas protokols par uzturēšanas saistībām piemērojamiem tiesību aktiem;4
  5. Eiropas Padomes regula (ES) Nr.1259/2010 ar kuru īsteno ciešāku sadarbību attiecībā uz tiesību aktiem, kas piemērojami laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai5;
  6. regula (ES) Nr.650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi6;
  7. regula (ES) Nr.606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās7;
Šīs prioritātes ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes datu vākšanas un izpētes jomā; abpusēja (daudzpusēja) mācīšanās, pieredzes apmaiņa, labas prakses, kura varētu tikt piemērota arī citās ES dalībvalstīs, identificēšana; sabiedrības informēšanas kampaņas par minēto tiesību aktu pielietojumu. Attiecībā uz regulu (ES) Nr.606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās, Komisija īpaši atbalstīs projektus, kuri apspēlētu tās pielietojamību kopā ar direktīvu 2011/99/ES par Eiropas aizsardzības rīkojumu (European Protection Order)8.
 1. Veicināt datu apmaiņu strukturētā un konfidenciālā saziņā starp ES dalībvalstu centrālajām iestādēm, kuras atbildīgas par politikas izstrādi civillietās, kā arī citām struktūrvienībām (piemēram, tiesām, maksātnespējas administratoriem). Tiek atbalstīti pasākumi elektroniskas dokumentu aprites veicināšanai, informācijas pieprasījumiem pārrobežu lietās, kā arī liecinieku un abu lietā iesaistīto pušu uzklausīšanai saskaņā ar ES likumdošanu.
 2. Veicināt labas pieredzes apmaiņu maksātnespējas procesa gaitā un pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas.
Atklātā konkursa prioritātes un aktivitātes sadarbībai krimināllietās 1. Veicināt zemāk minēto instrumentu ieviešanu Eiropas Savienības (ES) mērogā: 1.1. Eiropas aresta orderis. Pamatlēmums 2002/584/JHA par Eiropas aresta orderi: ieviešanas aspekti dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas ieviešanas ziņojumiem 2005/2006.g., 2007.g. un 2011.g., īpaši attiecībā uz jautājumiem par pamattiesību ievērošanu un apsūdzēto tiesību aizsardzību; 1.2. ieslodzīto tiesības. Padomes pamatlēmums 2008/909/JHA par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz spriedumiem krimināllietās, ar kuriem piespriesti brīvības atņemšanas sodi vai ar brīvības atņemšanu saistīti pasākumi, lai tos izpildītu Eiropas Savienībā9; Padomes pamatlēmums 2008/947/JHA par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu tādiem spriedumiem un probācijas lēmumiem, kuri paredzēti probācijas pasākumu un alternatīvu sankciju uzraudzībai10; Padomes pamatlēmums 2009/829/JHA ar ko attiecībās starp Eiropas Savienības dalībvalstīm savstarpējas atzīšanas principu piemēro lēmumiem par uzraudzības pasākumiem kā alternatīvu pirmstiesas apcietinājumam; minēto pamatlēmumu ieviešana dalībvalstīs saskaņā ar Komisijas 2014.gada ieviešanas ziņojumu;11 1.3. Īpašuma aizsardzība un pierādījumu vākšana: 2000.g. konvencija par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās12; pamatlēmums 2003/577 par to, kā Eiropas Savienībā izpilda īpašuma vai pierādījumu iesaldēšanas rīkojumus; pamatlēmums 2006/783 par konfiskācijas rīkojumu savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu un direktīva 2014/41/ES par Eiropas izmeklēšanas rīkojumu krimināllietās13. 1.4. Finansiālās sankcijas. Padomes pamatlēmums 2005/214 par savstarpējas atzīšanas principa piemērošanu attiecībā uz finansiālām sankcijām. 1.5. Eiropas aizsardzības rīkojums. Direktīva 20011/99 par Eiropas aizsardzības rīkojumu (European Protection Order).14 Šīs prioritātes ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes datu vākšanas un izpētes jomā; abpusēja (daudzpusēja) mācīšanās, pieredzes apmaiņa, labas prakses apmaiņa, īpaši apstākļu uzlabošanas ieslodzījuma vietās un ieslodzījuma vietu pārvaldības jomā; sadarbība starp tiesībsargājošajām iestādēm un juridisko profesiju pārstāvjiem; sabiedrības informēšanas kampaņas par minēto tiesību aktu pielietojumu. 2. Veicināt datu apmaiņu strukturētā un konfidenciālā saziņā starp ES dalībvalstu tiesībsargājošajām iestādēm krimināllietās. Tiek atbalstīti pasākumi elektroniskas dokumentu aprites veicināšanai, informācijas pieprasījumiem pārrobežu lietās, kā arī liecinieku un abu lietā iesaistīto pušu uzklausīšanai saskaņā ar ES likumdošanu. NB!
 1. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 2. Organizācija var piedalīties projektā kā iesnieguma iesniedzējs, partneris vai asociētais partneris.
 3. Projekta īstenošanas maksimālais ilgums ir 2 gadi (24 mēneši).
 4. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā (piemēram, ekspertu darbs) 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 5. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).
 6. Projektu iesniegumu iesniedzēji var būt valsts iestādes, kā arī starptautiskas vai nevalstiskas organizācijas, kuras likumīgi darbojas kādā no ES dalībvalstīm. Pieteikumi no fiziskām personām nav attiecināmi.
 7. Projekta iesniegums jāiesniedz EK Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN 2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=EN 3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0004&from=EN 4 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=133 5 http://www.l2d.lv/leul.php?i=26444 6 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/jl0070_lv.htm 7 http://www.l2d.lv/leul.php?i=13543 8 http://www.l2d.lv/leul.php?i=15535 9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32008F0909 10 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008F0947&from=EN 11 http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_criminal_matters/jl0032_en.htm 12 http://likumi.lv/ta/id/217414-konvencija-par-eiropas-savienibas-dalibvalstu-savstarpeju-palidzibu-kriminallietas-ko-padome-pienemusi-saskana-ar-liguma-par-ei... 13 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0041&from=EN 14 http://www.l2d.lv/leul.php?i=15535