Informācija presei
Izsludināts jauns Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāts ir izsludinājis atklātu konkursu: Programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma Tēma: „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai” Izsludināšanas datums: 2015.gada 3.decembris Iesniegšanas termiņš: 2016.gada 3.marts 12.00 (CET) Rezultātu paziņošana: 2016.gada augusts Līgumu slēgšana ar uzvarētājiem: 2016. gada 3.ceturksnis Kopējā pieejamā summa konkursa ietvaros: EUR 1 700 000 Projekta minimālā summa: EUR 75 000 Līdzfinansējuma likme: 80% „Atklāts konkurss starptautisku projektu atbalstam bērnu miesassodu izbeigšanai” Konkursa sludinājums Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm. EK Tieslietu ģenerāldirektorāta funkcionālais e-pasts jautājumiem par konkursiem šīs programmas ietvaros: EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.
 1. Atklātā konkursa prioritātes
Konkursa mērķis ir novērst un apkarot miesassodus, kas vērsti pret bērniem, un pasargāt bērnus no šādas vardarbības. Konkursa prioritāte ir sniegt ieguldījumu bērnu miesassodu mazināšanā saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju, īpaši 19.pantu, un ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendācijām Nr.8 (2006) par bērnu tiesībām uz aizsardzību no miesassodiem un citu nežēlīgu vai pazemojošu sodu izpildi. Projektiem šīs prioritātes ietvaros ir jāiesaista valdības starpinstitūciju darbībās. Pieteikumiem jāstimulē vai jāatjauno koordinēta rīcība starp galvenajām iesaistītajām pusēm visu miesassodu izbeigšanā. Projekta prioritāte neparedz projektu sagatavošanu saistībā ar citām pret bērnu vērstām vardarbības formām. 2. Atklātā konkursa ietvaros atbalstāmās aktivitātes
 • Visaptveroša plānošana un ilgtspējīgas apmācības un sabiedrības izpratnes veidošanas uzsākšana sekojošajos jautājumos: likumdošana par miesassodiem, bērnu tiesības uz aizsardzību, miesassodu draudi, pozitīvās disciplīnas veicināšana;
 • Galveno iesaistīto apmācība un sadarbība, lai attīstītu kopīgu izpratni un ilgtspējīgu pieeju vardarbības pret bērnu pārtraukšanā. Tas var ietvert, piemēram, visaptverošu pasākumu saraksta attīstīšanu un/vai ieviešanu.
 • Detalizētu vadlīniju attīstīšana un izplatīšana visiem iesaistītajiem par to, kā likumdošana, kas aizliedz miesassodus, būtu ieviešama bērnu labākajās interesēs.
Uzskaitītās aktivitātes neizslēdz citu aktivitāšu īstenošanu. Pieteikumiem jāietver visaptverošs aktivitāšu apvienojums. Projekti var ietvert adaptācijas vai pielāgošanu saistībā ar situāciju konkrētā valstī, vienlaikus vispārējiem projekta mērķiem, aktivitātēm un metodēm jābūt vienām attiecībā uz visām iesaistītajām valstīm. Projektiem jābūt starptautiskiem un galveno iesaistīto vadītiem vai ieviestiem sadarbībā ar tiem. Galvenie iesaistītie ir ministrijas vai aģentūras, kas atbildīgas par bērniem (ministrija, kas strādā ar bērnu lietām, izglītības un veselības ministrijas, bērnu aizsardzības institūcijas, sociālie dienesti), bērnu tiesību organizācijas, bērnu tiesībsargi un nacionālie cilvēktiesību institūti bērniem utt. Vienai valsts iestādei uz dalībvalsti ir jābūt vai nu iesaistītai projektā (kā vadošajam partnerim vai partnerim) vai rakstiski jāizsaka savs atbalsts pieteikumam. NB!
 1. Projekta iesniegums jāiesniedz Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorātam, izmantojot PRIAMOS sistēmu: http://ec.europa.eu/justice/grants1/priamos/index_en.htm
 2. Projektā var piedalīties visas tās ES dalībvalstis, kurās bērnu miesassodi ir pilnībā aizliegti (Austrija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Latvija, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija un Zviedrija), un Islande.
 3. Projektiem jābūt starptautiskiem un jāietver dalībnieki no vismaz trīs atbilstošajām valstīm. Asociētie partneri uzskaitījumā netiek ņemti vērā.
 4. Pieteikumā ir jāņem vērā jau pieejamie pētījumi un resursi par bērnu miesassodiem, kā arī jāņem vērā pieejamo materiālu par miesassodiem un pozitīvo audzināšanu krātuve.
 5. Primāri finansējums tiks piešķirts projektiem, kas paredz ilgtermiņa darbības un esošo un jaunu darbību integrāciju esošajā sistēmā.
 6. Informētības palielināšanas un mediju kampaņām paredzētajam finansējumam nevajadzētu pārsniegt 30% no kopējā granta (EK līdzfinansējuma daļas) apjoma.
 7. Projektu konkurss neparedz finansējumu šādās jomās:
  1. Bērni kā huligānisma upuri;
  2. Seksuālās vardarbības novēršana un no šādas vardarbības cietušo atbalsts;
  3. Atbalsts no cita veida vardarbības (vardarbība ģimenē, cilvēktirdzniecība, seksuālā izmantošana u.c.) pret bērnu cietušajiem;
 8. Jau esošu iniciatīvu finansēšana netiks atbalstīta.
 9. Konkursa ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam var tikt piešķirts līdzfinansējums vairākos projektos.
 10. Projekta īstenošanas periods nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
 11. Konkursa ietvaros ieguldījumi natūrā 20% līdzfinansējuma nodrošināšanai nav pieļaujami.
 12. Projektu īstenošanu nedrīkst uzsākt pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.
 13. Projektiem jādod ieguldījums problēmas risināšanai ne tikai reģionālajā vai vietējā līmenī, bet visas Eiropas līmenī (European added value).