Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Oficiālajā Vēstnesī publicēts paziņojums par iespēju pieteikties konkursam uz tieneša vietu ES Civildienesta tiesā. ES Civildienesta tiesas kompetencē ir pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp ES un tās darbiniekiem saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību, tostarp domstarpības starp visām struktūrām vai aģentūrām un to darbiniekiem, attiecībā uz kuriem Eiropas Savienības Tiesai ir piešķirta jurisdikcija. Kā teikts paziņojumā, ES Civildienesta tiesā ir septiņi tiesneši, no kuriem izraugās tās priekšsēdētāju. Tiesnešu pilnvaru termiņš ir seši gadi. Padome vienprātīgi ieceļ amatā tiesnešus, apspriedusies ar septiņu personu komiteju, kuras izraugās no bijušiem Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļiem, un juristiem ar atzītu kompetenci. Minētā komiteja sniedz atzinumu par pretendentu piemērotību pildīt ES Civildienesta tiesas tiesnešu pienākumus. Tā kā 2011. gada 30. septembrī beigsies pilnvaru laiks trīs ES Civildienesta tiesas tiesnešiem, tiek izsludināts konkurss, lai ieceltu trīs tiesnešus laikposmam no 2011. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 30. septembrim. Savi pieteikumi jāsūta līdz š.g. 23.jūlijam. Tiesnešu amata kandidātiem ir jāatbilst tādām prasībām, kā jābūt ES pilsoņiem, jāgarantē neatkarība savu pienākumu izpildē un jāatbilst prasībām, kas nepieciešamas tiesneša amata pildīšanai. Turklāt komiteja īpaši ņems vērā kandidātu spējas strādāt koleģiālā struktūrā daudznacionālā un daudzvalodu vidē, kā arī kandidātu amata pienākumiem atbilstošās pieredzes veidu, nozīmību un ilgumu. Sīkāk ar paziņojumu iespējams iepazīties Tieslietu ministrijas mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv