Informācija presei
Šodien, 12.februārī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu”. No 2013.gada 1.janvāra stājās spēkā grozījumi Administratīvā procesa likumā, kuri paredz jaunu maksājumu par darbībām administratīvajās tiesās. Proti, persona, kura iesniedz pieteikumu vai pārsūdz administratīvās tiesas nolēmumu apelācijas vai kasācijas kārtībā, vai iesniedz blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu ir jāiemaksā drošības nauda. Drošības naudu par blakus sūdzību, kas noteikta 10 Ls apmērā, persona iemaksā Tiesu administrācijas (TA) kontā Valsts kasē, bet par kasācijas sūdzību, kas noteikta 50 Ls apmērā, persona iemaksā Augstākās tiesas (AT) kontā Valsts kasē. Drošības naudu atmaksā, ja iesniegums par drošības naudas atmaksāšanu TA vai AT tiks iesniegts trīs gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par drošības naudas atmaksāšanu. Gadījumos, ja iemaksāta lielāka drošības nauda nekā to nosaka likums vai tā ir nepareizi iemaksāta, proti, maksājums ir veikts, bet attiecīgā darbība tiesu iestādē nav veikta, personai jāvēršas ar iesniegumu, kam pievienots spēkā esoša tiesas vai tiesneša nolēmuma noraksts vai apliecināta kopija, par pārmaksātas vai par nepareizi iemaksātas drošības naudas atmaksu TA vai AT trīs gadu laikā no drošības naudas iemaksas dienas. Drošības naudu TA un AT atmaksā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Savukārt, ja persona noteiktajā termiņā nav iesniegusi iesniegumu par drošības naudas atmaksu vai pārmaksātas vai nepareizi iemaksātas drošības naudas atmaksu, TA un AT pārskaita drošības naudu valsts budžeta ieņēmumos. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.martā. Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv