Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināta kārtība, kādā reliģiskās organizācijas iesniedz pārskatu par savu darbību. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, reliģiskās organizācijas katru gadu ne vēlāk kā 1. martā iesniedz TM pārskatu par savu darbību. Līdz šim pārskati bija jāiesniedz Reliģisko lietu pārvaldē, taču šā gada sākumā iestāde tika reorganizēta. Līdz ar to nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas paredz jaunu kārtību. Ar noteikumiem paredzēts apstiprināt divas veidlapas, no kurām vienu iesniegs reliģiskā organizācija, kas nepieder pie reliģiskās savienības (baznīcas) vai diecēzes. Savukārt otru aizpildīs reliģiskā savienība (baznīca), kā arī diecēze par savu darbību, iekļaujot tajā ziņas par visām tās sastāvā esošajām draudzēm. Latvijas Apvienotā Metodistu baznīca, Latvijas Baptistu draudžu savienība, Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Latvijas Pareizticīgā baznīca, Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīca, Rīgas ebreju reliģiskā draudze un Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienība, iesniedzot pārskatu par reliģiskās savienības (baznīcas) darbību, neiesniegs ziņas par baznīcas kapelāniem. Ja reliģiskā organizācija pārskatu termiņā neiesniegs, TM rakstiski par šo faktu informēs attiecīgo reliģisko organizāciju, nosakot divu nedēļu termiņu pārskata iesniegšanai vai konstatēto trūkumu novēršanai. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai. Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv