Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmas attīstības koncepciju, kurā izvērtēta pastāvošā kārtība, kādā tiek apkopoti un apstrādāti dati, veicot civilstāvokļa aktu reģistrāciju pašvaldību dzimtsarakstu nodaļās. Koncepcijas mērķis ir izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu vienotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmu un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru. Tāpat mērķis ir pārskatīt tiesisko regulējumu un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu kvalitatīvu datu uzkrāšanu valsts reģistros un iedzīvotājiem nodrošinātu ērti pieejamus pakalpojumus. Kā teikts koncepcijas projektā, civilstāvokļa aktu reģistrāciju, reģistru uzglabāšanu un aktualizāciju šobrīd veic apmēram 520 pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, laulības reģistrāciju – arī garīdznieki. Lai veidotu reģistru, tiek izmantotas vismaz piecas dažādas datorprogrammas. Turklāt ir atsevišķas pašvaldības, kuru dzimtsarakstu nodaļas nav nodrošinātas ar interneta pieslēgumu vai kurās nestrādā ar datoru, tādējādi šajās nodaļās visi dokumenti tiek gatavoti rokrakstā. Spēkā esošā kārtība, kādā notiek datu apstrāde un informācijas apmaiņa, ir novecojusi un neatbilst mūsdienu prasībām. Rezultātā netiek nodrošināta attiecīgo ziņu saņēmējam sniegto pakalpojumu kvalitāte. Koncepcijā piedāvāti vairāki varianti konstatēto problēmu risinājumam. Lai pilnveidotu datu kvalitātes un kontroles nodrošināšanas iespējas un informācijas apriti starp civilstāvokļa aktu reģistrācijas darbā iesaistītajām iestādēm, tiek piedāvāts izveidot pilnvērtīgu informācijas sistēmu, kurā tiktu publicēta informācija par visiem paziņotajiem un reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem vai izmaiņām tajos. Savukārt, lai saglabātu civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu arhīvu pēc vienotas informācijas sistēmas darbības uzsākšanas, plānots pakāpeniski ievadīt dokumentos iekļauto informāciju minētajā sistēmā. Plānota arī civilstāvokļa aktu reģistrācijas pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana. Speciālisti  piedāvā veikt atsevišķu Civillikuma un Civilstāvokļa aktu likuma precizējumus, lai regulētu droša elektroniskā paraksta izmantošanas iespēju, ierobežotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu atkārtotu apliecību izsniegšanu, vienkāršotu paternitātes atzīšanas procesu, precizētu dzimtsarakstu nodaļu funkciju apjomu u.c. Koncepcijā norādīts, ka Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju būs jāizstrādā normatīvo aktu projekti civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā un līdz 2009. gada 1. decembrim jāiesniedz Ministru kabinetā. Koncepcijas projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu un ģimenes lietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības, Vides un Zemkopības ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātam, Valsts kancelejai un Latvijas Pašvaldību savienībai. Ar pilnu koncepcijas projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv