Informācija presei
Šodien, 5.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība”, kurā noteikts, kādā kārtībā notiks notiesātā risku un vajadzību izvērtēšana, resocializācijas plāna sastādīšana un aktualizēšana, notiesāto iesaistīšana izglītības pasākumos, notiesātajiem tiks sniegta psiholoģiskā aprūpe un sociālā palīdzība, kā arī tiks organizēti brīvā laika pasākumi. Brīvības atņemšanas soda mērķis nav valsts atriebība par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, bet gan notiesātās personas resocializācija. Ja soda izciešanas laikā nav veikta atbilstoša notiesātā resocializācija, tad pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas persona nereti turpina apdraudēt sabiedrības drošību. Ar jauno noteikumu pieņemšanu tiks noteikta notiesāto resocializācijas īstenošanas kārtība, tādejādi mazinot sabiedrības drošības apdraudējumu. Noteikumu projekts paredz ar brīvības atņemšanu notiesātā resocializācijas modeļa aprakstu, to regulāras izvērtēšanas nepieciešamību resocializācijas gaitā. Noteikumu projektā paredzētie kritēriji ir vērsti uz to, lai katra ar brīvības atņemšanu notiesātā persona pēc nokļūšanas brīvības atņemšanas iestādē būtu pakļauta īpašai procedūrai. Tā tiks veikta, lai noskaidrotu un resocializācijas īstenošanas ietvaros noteiktu notiesātajam individuāli piemērojamos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas līdzekļus. Šāda notiesātā diagnostika tiks īstenota katrā brīvības atņemšanas iestādē visiem notiesātajiem. Notiesātais diagnostikas procesā tiks vērtēts vispusīgi, nosakot notiesātā vajadzību un antisociālas uzvedības riska pakāpi brīvības atņemšanas iestādē, izvērtējot notiesātā motivāciju piedalīties resocializācijas pasākumos. Resocializācijas īstenošanas procesa rezultāti un resocializācijas plāna izpildes gaitas izvērtēšana tiks veikta ne retāk kā vienu reizi gadā. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, tiks noteikta turpmāka notiesātā resocializācijas īstenošana.  Noteikumu projekts paredz skaidri noteikt katras notiesātā resocializācijā iesaistītās amatpersonas kompetenci, uzdevumus un uzdevumu izpildes termiņus, kā arī resocializācijas procesa un sasniegto rezultātu dokumentācijas kārtību. Pieņemot noteikumu projektu paredzams, ka samazināsies ar brīvības atņemšanu notiesāto atkārtoti izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits, jo pēc soda izpildes tiks panākta labākā notiesāto integrācija sabiedrībā. Profesionālās izglītības, profesijas un citu noderīgo prasmju apgūšana veicinās notiesātā iekļaušanos sabiedrībā ar attīstītāku tiesisku apziņu. Vienotu nosacījumu izstrāde noteikumu projekta ietvaros ir vērsta uz notiesāto vienlīdzīgu tiesību īstenošanu brīvības atņemšanas iestādē. Lai sasniegtu katra notiesātā labvēlīgu resocializācijas rezultātu, tiks nodrošināta individuālā pieeja ar mērķi palīdzēt notiesātajam vieglāk iekļauties mūsdienu sabiedrībā un pozitīvā veidā modelēt savu turpmāko dzīvi. Iepriekš neviens normatīvais akts neregulēja kārtību, kādā ar brīvības atņemšanu notiesātais tiek iesaistīts resocializācijas procesos. Noteikumu projekts vēl jāatbalsta Ministru kabinetam. Noteikumu projekta tekstu var lasīt Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712, 25435652 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv