Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināta programma, saskaņā ar kuru tiks realizētas pamatnostādnes nepilngadīgo brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildē. Programmu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Programmā paredzēti pasākumi un aktivitātes, kas nepieciešami, lai pilnveidotu normatīvo regulējumu nepilngadīgo resocializācijas attīstīšanai un īstenotu resocializācijas pasākumus, kā arī nodrošinātu ieslodzījuma vietu personāla apmācību darbam ar nepilngadīgajiem ieslodzītajiem, uzlabotu ieslodzījuma apstākļus un iesaistītu nepilngadīgo aprūpē iesaistītās institūcijas atbilstoši to kompetencei. Programmas  ieviešanas rezultātā iecerēts panākt visu to bērna tiesību nodrošināšana nepilngadīgajiem ieslodzījumā, kas nav pretrunā ar tiesas spriedumu. Paredzēts uzsākt efektīvas un nepilngadīgo īpatnībām atbilstošas resocializācijas sistēmas izveidi, nepilngadīgo iesaistīšanu resocializācijas procesā, tādējādi samazinot sabiedrības apdraudējuma risku un samazinot noziedzīgu nodarījumu recidīva risku. Tā, piemēram, plānots veikt izmaiņas noteikumos par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi, lai nepilngadīgajiem būtu tiesības bez maksas saņemt zobārsta palīdzību, kā arī noteikt obligāto ārstēšanu nepilngadīgajiem ieslodzītajiem, kuriem radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu lietošanas dēļ. Turklāt pēc ārstēšanas nepilngadīgajiem jānodrošina sociālā rehabilitācija no minēto vielu atkarības, tādējādi nodrošinot adekvātu pakalpojumu saņemšanu atbilstoši sabiedrībā esošajai veselības aprūpei. Lai uzlabotu jauniešu dzīves apstākļus Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, plānota dzīvojamā korpusa renovācija, ēdnīcas kosmētiskais remonts, administratīvās ēkas telpu kosmētiskais remonts, videonovērošanas sistēmu projektu izstrāde un īstenošana u.c. Šiem darbiem būs nepieciešami gan valsts budžeta līdzekļi, gan arī tiks izmantota ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļi, iesaistoties dažādos projektos. Paredzēts, ka TM līdz 2001. gada 1. martam un 2014. gada 1.martam būs jāsniedz atskaites Ministru kabinetam par programmas īstenošanas gaitu. Šogad programmas īstenošana notiks esošā budžeta ietvaros, bet jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2010. gadā un turpmākajos gados tiks izskatīts Ministru kabinetā vienlaicīgi ar citu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Programmas projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu un Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī Valsts kancelejai. Ar pilnu programmas tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv