Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja noteikumus par kapelānu dienestu. Tos izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, lai precizētu Latvijas normatīvo aktu regulējumu pēc Reliģisko lietu pārvaldes reorganizācijas. Kā teikts projekta anotācijā, noteikumu mērķis ir precizēt un papildināt esošo regulējumu. Ar jaunajiem noteikumiem paredzētas jaunas reliģiskās organizācijas, kurām būs tiesības izvirzīt kapelānus. Proti, turpmāk kapelānu amatam varēs izvirzīt Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas, Rīgas metropolijas Romas katoļu kūrijas, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas, Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas centrālās padomes, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas, Latvijas Baptistu draudžu savienības, Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības, Rīgas ebreju reliģiskās draudzes, Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības, Latvijas Dievturu sadraudzes un Latvijas Vasarsvētku draudžu Centra vadība. Pēc noteikumu stāšanā spēkā paredzēta profesionālo kapelānu asociāciju sadarbība ar iestādi kapelāna amatā apstiprināšanas procesā, proti, iestādei būs tiesības pieprasīt profesionālo kapelānu asociācijām atzinumu par izvirzītā kapelāna atbilstību darbībai dienestā. Būs noteikts, ka Nacionālo bruņoto spēku komandierim, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam, lidostas, ostas vai sauszemes transporta stacijas administrācijai, kā arī ārstniecības vai sociālās aprūpes iestādes administrācijai būs jāpaziņo baznīcām par vakanto kapelāna amata vietu, norādot kapelānam izvirzāmās prasības. Projekts precizēs Nacionālo bruņoto spēku kapelānu pienākumus, proti, paredzēs, ka kapelāni kā garīdznieki apmeklēs, stiprinās, uzmundrinās un mierinās kritušo vai bojā gājušo karavīru tuviniekus. Savukārt Ieslodzījuma vietu kapelāni veiks apcietināto, notiesāto un ieslodzījuma vietu personāla ekumenisko garīgo aprūpi, sniegs morālu atbalstu un nepieciešamās konsultācijas reliģiskajos un ētikas jautājumos, ka arī veiks tikumiskās audzināšanas pasākumus. Projekta izstrādes procesā notika konsultācijas ar Reliģijas lietu konsultatīvās padomes locekļiem, proti, šādām reliģiskajām organizācijām: „Latvijas Dievturu sadraudze”, „Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīca”, „Vācu Evaņģēliski luteriskā Baznīca”, „Latvijas Vasarsvētku draudžu Centrs”, „Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīca”, „Rīgas Metropolijas Romas katoļu Kūrija”, „Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca”, „Latvijas Apvienotā metodistu Baznīca”, „Starptautiskās Dieva draudzes Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība”, „Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība”, „Latvijas Baptistu draudžu savienība”, „Latvijas Pareizticīgā Baznīca”, kā arī Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociāciju. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Aizsardzības, Iekšlietu, Satiksmes un Veselības ministrijām, kā arī Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712, 26150155 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv