Informācija presei
Šodien, 11.jūnijā, valdība pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par hipotekārās kreditēšanas tiesisko regulējumu, kura mērķis ir pilnveidot hipotekārās kreditēšanas kārtību. Informatīvajā ziņojumā ir sniegts hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtējums un priekšlikumi tā uzlabošanai. Kā viens no priekšlikumiem ir samazināt tos gadījumus, kad tiek noteikta neadekvāti zema vai augsta nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Proti, ieviest nekustamā īpašuma vērtētāju profesionālās kvalifikācijas sertificēšanas sistēmu un nekustamā īpašuma vērtētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecināt uz visiem nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas gadījumiem. Tāpat ziņojumā ir ierosinājums noteikt hipotekārā kredīta devējam aizliegumu parāda restrukturizācijas priekšlikuma izvērtēšanas laikā aprēķināt kredītņēmējam līgumsodu tajos gadījumos, kad kredītņēmējs nav pieļāvis būtiskus kredītlīguma pārkāpumus, un kredītlīguma puses ir savstarpēji vienojušās par kredītņēmēja parāda restrukturizāciju. Lai aizsargātu potenciālo hipotekārā kredīta ņēmēju no hipotekārās kreditēšanas starpnieku un pārstāvju negodprātīgas rīcības, būtu nepieciešams paredzēt visu patērētāju kreditēšanas starpnieku, tajā skaitā hipotekārās kreditēšanas, reģistrāciju un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tāpat uzlikt par pienākumu patērētāju kreditēšanas starpniekiem un pārstāvjiem apspriest būtiskākos kredītlīguma nosacījumus ar savu klientu, noteikt klientam minimālo sniedzamo informācijas apjomu un patērētāju kreditēšanas starpnieku un pārstāvju atbildību par viņu sniegtajiem pakalpojumiem un uzraudzības kārtību. Tāpat paredzēt tiesības hipotekārā kredīta galviniekiem pieprasīt un kredīta devējiem pienākumu sniegt informāciju par kredītņēmēja veiktajiem maksājumiem saskaņā ar hipotekāro kredītlīgumu, maksājuma grafiku un atlikušo parādsaistību apjomu. Šobrīd galviniekiem nav tiesību saņemt šādu informāciju. Papildus ziņojumā norādīts, ka hipotekārā kredīta devēji, gan piešķirot hipotekāro kredītu, gan arī hipotekārā kredītlīguma darbības laikā, bieži pieprasa no kredītņēmējiem papildus nekustamā īpašuma hipotēkai citus saistību izpildes nodrošinājumus, piemēram, sniegt finanšu garantijas, ņemt galvojumu, veikt līdzmaksājumus. Šādi pieprasījumi kredītņēmējam palielina kredīta saņemšanas izmaksas, kas vēlāk var ietekmēt viņa spējas savlaicīgi un pilnībā izpildīt kredītsaistības, līdz ar to ir sniegts priekšlikums - nodrošinājuma līdzekļiem jābūt samērīgiem attiecībā pret izsniegto kredītu. Ziņojumā norādīts, ka hipotekārajā kredītlīgumā nepieciešams ietvert mainīgās kredītprocentu likmes fiksētās daļas maiņas kritērijus, lai kredītlīgumā ir norādīta svarīgākā informācija par kreditēšanas līguma izmaksām, kā arī jānosaka līgumsoda maksimāli pieļaujamais apmērs hipotekārā kredītlīguma izrietošo saistību neizpildes gadījumā, piemēram, ka līgumsods nedrīkst pārsniegt izsniegtā hipotekārā kredīta apmēru. Tāpat ir jānoteic nosacījumi, kādi jebkuram hipotekārā kredīta devējam jāievēro, pieņemot lēmumu par hipotekārā kredīta izsniegšanu vai atteikumu to darīt. Vienlaikus būtu izvērtējama iespēja piešķirt tiesības visiem hipotekārajiem kredīta devējiem saņemt informāciju no kredītbiroja. Ar informatīvā ziņojuma tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv