Informācija presei
Izstrādāts pasākumu plāns tieslietu jomas darbinieku profesionālai pilnveidei
Šodien, 3.martā, Ministru kabinetā ir apstiprināts Tieslietu ministrijas izstrādātais tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020.gadam. Plāns ietver četrus galvenos uzdevumus un veicamo pasākumu virzienus, lai stiprinātu tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku profesionālo kvalifikāciju, veicinātu stipru, kompetentu un neatkarīgu tiesu varu un tiesībaizsardzības iestāžu darbu. Tātad, ir nepieciešama plānveidīga tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu nodrošināšana. Lai to īstenotu, paredzēta apmācību satura pilnveidošana, e-apmācību modeļa izstrādāšana, prasmju un zināšanu novērtējuma individualizēšana, tāpat arī starpdisciplinārās pieejas ieviešana apmācību programmu plānošanā un īstenošanā starp tiesu varu un tiesībaizsardzības iestādēm. Plānots arī apkopot un publicēt vienotas tiesas prakses piemērus, lai nodrošinātu vienveidīgu tiesu praksi. Plānā uzsvērta arī nepieciešamība efektivizēt cilvēkresursu izmantošanu, proti, nodrošināt tiesneša un prokurora amata kandidātu apmācības, mācību programmas izstrādi un īstenošanu, mentora apmācīšanu, kā arī nodrošināt tiesnešu iesaisti sadarbības tīklā nacionālā un Eiropas līmenī. Paredzēts risināt tiesu noslodzes jautājumu, veicinot alternatīvo domstarpību risināšanas veidu izmantošanu. Lai īstenotu šo uzdevumu, plānots veicināt tiesnešu izpratni par alternatīvo domstarpību risināšanu caur apmācībām par mediāciju un šķīrējtiesas procesu. Tāpat plānots radīt priekšnosacījumus uz pētījumiem un izvērtējumu balstītas politikas izstrādei un īstenošanai, kā arī veikt sabiedrības informēšanas pasākumus par tiesu darbu un aptaujas par sabiedrības uzticēšanos tiesām. Ar tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv