Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Tieslietu ministrijas sagatavotais ziņojums par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbību Latvijā laika posmā no 2005. gada 1. jūnija līdz 2008. gada 31. decembrim. Valsts garantēto juridisko palīdzību nosaka Juridiskās palīdzības likumā, kas paredz fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību. Šīs personas tiesības noteiktas arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, Latvijas Republikas Satversmē un vairākās Eiropas Savienības direktīvās. Sekmīgai valsts garantētas juridiskās palīdzības nodrošināšanai 2006. gada 1. janvārī tika izveidota Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – JPA). Administrācija tika izveidota kā Tieslietu ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, un tās darbību noteica ar tieslietu ministra rīkojumu apstiprinātā JPA darbības stratēģija. Saskaņā ar ziņojumā sniegto informāciju JPA divu darbības gadu laikā ir saņēmusi kopumā 3219 pieteikumus valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. Pieņemti 2470 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu, bet 623 gadījumos palīdzība atteikta. JPA arī izveidojusi bezmaksas informatīvo tālruni 800 18 01 un pa to divu gadu laikā sniegusi 9165 konsultācijas, kā arī izveidojusi mājas lapu internetā www.jpa.gov.lv, kurā tiek sniegta informācija par iestādes pakalpojumiem un ir iespējams konsultēties ar JPA elektroniski. Bez minēto funkciju veikšanas un saskaņā ar iestādes nolikumu JPA apsaimnieko arī līdzekļus, kas paredzēti valsts kompensācijām cietušajiem. Tāpat ziņojuma analizētas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas darbības Latvijā problēmas, kā arī ieteikti nepieciešamie uzlabojumi. Ar pilnu informatīvo ziņojuma projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036708 e-pasts: Reinis.brigis@tm.gov.lv