Informācija presei
Izvērtēta Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekme uz tiesvedību krimināllietās
Ministru kabinets šodien izskatīja informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas (turpmāk - AT) Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās. Kā teikts ziņojumā, AT Krimināllietu tiesu palāta darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim, jo pakāpeniski tiks pārdalīta kompetence starp AT, apgabaltiesām un rajona (pilsētu) tiesām, nosakot, ka pēc reformas pabeigšanas visas lietas kā pirmā tiesu instance skatīs tikai rajonu (pilsētu) tiesas, kā apelācijas instance – apgabaltiesas, bet kā kasācijas instance – AT. Kā izriet no AT sniegtās informācijas, tad AT Krimināllietu tiesu palātas lietvedībā uz šo brīdi ir aptuveni 30 krimināllietas, kuru izskatīšana noteikta pamatā septembrī un oktobrī. Statistikas dati liecina, ka ir pamats pieņemt, ka uz šo brīdi AT Krimināllietu tiesu palātā esošo lietu izskatīšana varētu tikt pabeigta līdz šī gada beigām, kad darbu beidz Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta. Jānorāda, ka lielākais potenciāli iespējamais risks saistāms ar tām krimināllietām, kurās jau ir uzsākta tiesas izmeklēšana. Proti, ja šo lietu izskatīšana Krimināllietu tiesu palātā netiek pabeigta līdz 2014.gada 31.decembrim, tās jānodod apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai  un, ņemot vērā tiesas sastāva nemainīguma principu, būs jāatsāk izskatīt no jauna, kas atstās būtisku ietekmi uz šo lietu izskatīšanas kopējo termiņu un var radīt Kriminālprocesa likuma 14. panta – tiesības uz lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā –, pārkāpumu. Minētā reforma paredz arī tiesnešu skaita izmaiņas Augstākā tiesā un līdz ar ko informatīvajā ziņojumā norādīts, ka risināms jautājums par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu turpmāko karjeru. AT Krimināllietu tiesu palātas likvidācija būs saistīta resursu pārdali starp AT un Tiesu administrācijas budžetu. Paralēli tiek turpināta virzība uz, tā saukto, „tīro tiesu instanču” ieviešanu civillietu izskatīšanā. Kā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas darbības beigu termiņš likumā „Par tiesu varu” ir noteikts 2016. gada 31. decembris.             Ar pilnu informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv