Informācija presei
Izvērtēti divu tiesu izpildītāju pārkāpumi
Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2015. gada 4. novembra sēdē izskatīja Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2015. gada 23. septembrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes apstiprinātās metodikas neievērošanu. Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs, veicot fakta fiksēšanu, neievēroja metodiskajos norādījumos noteiktās prasības un aktā bija norādījis neprecīzu un pretrunīgu informāciju. Izvērtējot konstatētos apstākļus, zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus, kā arī konstatētā disciplinārpārkāpuma raksturu un būtību, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi. Tāpat sēdē izskatīja tieslietu ministra 2015. gada 16. oktobrī ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts un privātpersonas interesēm. Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs nav savlaicīgi un precīzi veicis depozītu summu uzskaiti, neveica naudas līdzekļu savlaicīgus pārskaitījumus piedzinējiem, bez tiesiska pamata juridisku personu atzinis par kreditoru, aprēķinā iekļāvis amata atlīdzību par amata darbību, kādu neparedz normatīvie akti, uzturlīdzekļu piedziņas lietā no piedzinējas ņēmis valsts nodevu par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei, nav pieņēmis lēmumu par mantas atbrīvošanu no apķīlājuma procesuāla dokumenta veidā, nav savlaicīgi nodevis Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei depozītu summu uzskaites grāmatu. Izvērtējot konstatētos apstākļus zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojumus un ņemot vērā to, ka uz disciplinārlietas izskatīšanas brīdi tiesu izpildītājs bija novērsis neprecizitātes depozītu summu uzskaitē, disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam rājienu.