Informācija presei
Ieslodzījumu vietu sistēmā ir konstatēti fakti, kas varētu liecināt par pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma un Valsts pārvaldes iekārtas likuma normu īstenošanā. Lai noskaidrotu tā iemeslus Tieslietu ministrs Jānis Bordāns ir ierosinājis disciplinārlietu par Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) priekšnieka Visvalža Puķītes rīcību. Pēdējo gadu laikā Valsts kontrole, kā arī Tieslietu ministrija IeVP vairākkārt ir konstatējusi būtiskus trūkumus: iestādes vadītāja neatbilstošu rīcību ar finanšu līdzekļiem un amatpersonai noteikto pilnvaru izmantošanu. Arī šajā gadījumā ir konstatēti fakti, kas varētu liecināt, ka IeVP priekšnieks V. Puķīte, iespējams, ilgstoši nav novērsis iestādē pastāvošās problēmas publisko iepirkumu un arī citās jomās. Līdz ar to brīdī, kad valdība ir jau atbalstījusi ieslodzījuma vietu infrastruktūras modernizācijas koncepciju un piešķīrusi budžeta līdzekļus jauna cietuma celtniecības projekta uzsākšanai Olainē, ir nepieciešams nodrošināt, ka visi piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti lietderīgi. Tādēļ Tieslietu ministrs ir uzdevis pārbaudīt, vai konstatētie pārkāpumi neradīs būtiskus šķēršļus plānotā projekta realizācijā. Konstatētie fakti rada bažas par V. Puķītes kā Tieslietu ministrijas padotības iestādes vadītāja spēju kvalitatīvi pārvaldīt ieslodzījuma vietu sistēmu. Ņemot vērā minēto, tieslietu ministrs ir pieņēmis lēmumu līdz lietas apstākļu noskaidrošanas beigām uzticēt cietumu sistēmas vadītāja pienākumus Sergejam Čepjolkinam, bet V.Puķīti uz disciplinārlietas laiku atstādināt no amata pienākumu pildīšanas. S.Čepjolkins līdz šim ir pildījis IeVP priekšnieka vietnieka pienākumus. 2011.gadā par IeVP priekšnieka rīcību jau bija ierosināta disciplinārlieta un ar Tieslietu ministrijas 2011.gada 21.novembra lēmumu V.Puķītem tika piemērots disciplinārsods - amatalgas samazinājums uz sešiem mēnešiem. Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv