Jaunais Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma regulējums
Viena no Tieslietu ministrijas prioritātēm ir bērnu tiesību un interešu aizsardzība, tāpēc Tieslietu ministrija aktīvi ir strādājusi pie jaunu mehānismu radīšanas saistībā ar uzturlīdzekļu nodrošināšanu bērniem.  2017. gada 1. aprīlī stājās spēkā Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma (turpmāk – Likums) regulējums. Lai diskutētu par jauno Likuma regulējumu, kā arī par aktuālajām uzturlīdzekļu saņemšanas problēmām, Latvijas radio 1 29. marta raidījumā Ģimenes studija uz diskusiju tika aicināti - Uzturlīdzekļu garantiju fonda vadītājs Edgars Līcītis, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja vietniece Iveta Kruka un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone. Likuma regulējums paredz jaunu mehānismu, kas motivēs vecākus veikt ar likumu noteikto vecāku pienākumu – nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem:
 • uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – Fonds) Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā varēs saņemt administratīvā procesa ietvaros, tas ir, uzreiz vēršoties Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā (turpmāk – Fonda administrācija), ja starp vecākiem nepastāvēs strīds.
 • uzturlīdzekļu parādniekiem varēs piemērot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, izvērtējot, vai tiesību izmantošanas aizliegums neradīs būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē esoša bērna interesēm. Gadījumos, kad parādniekam būs piemērots transportlīdzekļa vadīšanas tiesību aizliegums, bet viņš to pārkāps, transportlīdzekļa tiesības tiks aizturētas. Ja parādnieks joprojām turpinās lietot transportlīdzekli, viņam tiks piemērots administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
 • tāpat Likums paredz jaunu uzturlīdzekļu parādnieku datu publiskošanas kārtību, saskaņā ar kuru informāciju par parādnieku portālā www.latvija.lv var iegūt par visiem parādniekiem, ja ir zināms parādnieka personas kods (spēkā no 01.02.2017.)
Statistikas dati:
 • 2015. gadā tiesās tika izskatītas 5000 lietas par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam; savukārt 2016. gadā – 4500 lietas;
 • šobrīd ir 34 000 uzturlīdzekļu parādnieku, kuri nenodrošina savus bērnus ar uzturlīdzekļiem un kuriem ir parāds pret Fonda administrāciju;
 • katru gadu zvērināti tiesu izpildītāji uzsāk aptuveni 7000 jaunas izpildu lietas par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam;
Biežākie iemesli, kāpēc bērns nesaņem uzturlīdzekļus:
 • vecāks nezina, kādā apmērā var lūgt uzturlīdzekļus no otra bērna vecāka;
 • vecāks nevēlas vērsties tiesā ar uzturlīdzekļu prasību, jo bieži vien bērna vecāki savā starpā konfliktē un uzturlīdzekļu piedziņas process ir emocionāli smags;
 • vecāks apzināti ignorē bērna esamību un apzināti nenodrošina ar uzturlīdzekļiem;
 • vecāks uzskata, ka bērns nav jānodrošina ar uzturlīdzekļiem, ja viņi dzīvo atsevišķi;
 • vecāks nav spējīgs nodrošināt minimālo uzturlīdzekļu apmēru, jo ienākumi ir ļoti mazi;
 • parādniekam nav mantas vai ienākumu, uz ko zvērināts tiesu izpildītājs varētu vērst piedziņu.
Ieguvumi no jaunā regulējuma:
 • personai nebūs jāvēršas tiesā, pie tiesu izpildītāja un tikai tad Fonda administrācijā, lai saņemtu uzturlīdzekļus bērna uzturam Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā, tā vietā persona varēs ar iesniegumu uzreiz vērsties Fonda administrācijā – tiks būtiski samazināts administratīvais slogs iesniedzējam;
 • uzturlīdzekļu saņemšanas process tādā veidā tiks saīsināts līdz pat trim reizēm (no aptuveni 9 mēnešiem šobrīd uz 3 mēnešiem);
 • administratīvais process būs izdevīgs arī parādniekiem, jo rada iespēju noslēgt vienošanos ar Fonda administrāciju, ļaujot maksāt uzturlīdzekļus bērnam tādā apmērā, kā parādnieki spēj atļauties. Līdz ar vienošanās noslēgšanu, šie parādnieki:
 • netiks publiskoti parādnieku sarakstā;
 • tiks apturēts likumisko procentu pieaugums;
 • parādniekam netiks piemērots transportlīdzekļu vai kuģošanas tiesību izmantošanas aizliegums.
 • uzturlīdzekļu saņemšanas procesā vecāki netiek savstarpēji konfrontēti (kā tas notiek tiesā, kur darbojas sacīkstes princips un katrai pusei jāpierāda savu apgalvojumu un iebildumu pamatotība), tādā veidā izvairoties no papildu strīdiem un emocionāliem pārdzīvojumiem;
 • uzturlīdzekļu izmaksas administratīvā procesa ietvaros Fonda administrācija veic objektīvo izmeklēšanu – noskaidrojot visus apstākļus, iesniedzējam atkrīt pierādīšanas nasta, ko paredz Civilprocesa likums, tajā skaitā gadījumos, kad prasība tiesā celta par minimālo uzturlīdzekļu piedziņu;
 • informācija portālā www.latvija.lv par uzturlīdzekļu parādniekiem ļoti bieži ir noderīga potenciālajiem darba devējiem, kas to izmanto, lai noskaidrotu vai persona nav uzturlīdzekļu parādnieks, pamatojot, ka ir svarīga darbinieka laba reputācija, un pastāv šaubas, vai persona, kas neapgādā pati savu bērnu, spēs kvalitatīvi un ar atbildības sajūtu veikt darba pienākumus;
Nākotnes plāni uzturlīdzekļu nodrošināšanas uzlabošanai: Tieslietu ministrija ir izveidojusi darba grupu, kurā tiek turpināts darbs pie vecāku pienākumu nodrošināt bērna uzturlīdzekļus vismaz minimālajā apmērā izpildes veicināšanas un uzturlīdzekļu parāda valstij samazināšanas. Tajā skaitā tiek apspriesti papildus iespējamie ierobežojumi uzturlīdzekļu parādniekiem, piemēram, ierobežojums parādniekam iegūt dažādas licences, medību atļaujas, ieroču atļaujas, kandidēt vēlēšanās, kā arī ieņemt amatu valsts civildienestā u.c.   Izvērstāks jaunā regulējuma skaidrojums, kā arī aktuālo uzturlīdzekļu piedziņas problēmu risinājumu iespējas, klausāmas raidījuma ierakstā.