Komentārs saistībā ar 2016.gada 14.novembrī portālā “Kas jauns” pārpublicēto žurnāla “Likums un Taisnība” oktobra numura rakstu
Saistībā ar 2016.gada 14.novembrī portālā “Kas jauns” pārpublicēto žurnāla “Likums un Taisnība” oktobra numura rakstu “Viltīga kaimiņiene pensionārei Imantā izkrāpj māju, un tiesu izpildītājs Gitas kundzi draud izlikt uz ielas” Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka no rakstā atspoguļotā situācijas izklāsta izriet – par tajā minēto personu iespējamām krāpnieciskām darbībām Valsts policijā ir ierosināta krimināllieta un tajā šobrīd notiek pirmstiesas izmeklēšana. Izmeklēšanas uzraudzību tajā veic uzraugošais prokurors. Savukārt parāda nomaksas pienākums Gitai Karlsbergai izriet no spēkā esoša sprieduma. Tai skaitā, tiesa ir izskatījusi prasību par līguma, ar kuru ieķīlāts G.Karlsbergai piederošais īpašums, atzīšanu par spēkā neesošu un prasību noraidījusi. Minētais ļauj secināt, ka zvērināts tiesu izpildītājs, izsolot G. Karlsbergai piederošo nekustamo īpašumu un šobrīd veicot jaunā ieguvēja ievešanu šī īpašuma valdījumā, veic izpildu darbības uz tiesiska pamata – pamatojoties uz spēkā esošu tiesas spriedumu. Ņemot vērā rakstā minētās G.Karlsbergas ierobežotās finansiālās iespējas, kā arī cienījamo vecumu, kas varētu kavēt iespēju īsā laikā atrast sev jaunu dzīvesvietu, tāpat arī konkrētās situācijas faktiskos apstākļus, viņa var ierosināt vienošanos ar nekustamā īpašuma jauno ieguvēju par saprātīgiem termiņiem, kādā nekustamais īpašums tiks atbrīvots, tādējādi izvairoties no telpu piespiedu atbrīvošanas un novēršot bažas par iespējamu tajā esošo mantu sabojāšanu vai pazušanu. Saistībā ar rakstā minēto situāciju, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome skaidro, ka saskaņā ar Tiesu izpildītāju likumā un Civilprocesa likumā noteikto zvērinātu tiesu izpildītāju uzdevums ir izpildīt tiesas spriedumus un lēmumus. Arī konkrētajā lietā zvērināti tiesu izpildītāji ir veikuši šo uzdevumu un izpildījuši tiesas nolemto attiecībā uz ēkas pārdošanu izsolē un – pēc īpašuma nostiprināšanas uz jaunā īpašnieka vārda – izpilda tiesas nolemto par jaunā īpašnieka ievešanu īpašuma valdījumā. Līdz ar to zvērinātam tiesu izpildītājam nav tiesību patvaļīgi atteikties izpildīt tiesas nolemto. Atlikt vai apturēt izpildu darbības ir atļauts tikai Civilprocesa likumā strikti noteiktos gadījumos. Ja īpašumam būtu bijis uzlikts arests, tā pārdošanu zvērināts tiesu izpildītājs bez kriminālprocesa virzītāja atļaujas nebūtu veicis. Tāpat varētu atlikt izpildu darbības, ja tiesa būtu pieņēmusi attiecīgu lēmumu. Diemžēl saskaņā ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes rīcībā esošo informāciju šāda lēmuma nav bijis. Turklāt, apstiprinot izsoles aktu, tiesa ir izvērtējusi zvērināta tiesu izpildītāja darbības un atzinusi tās par atbilstošām likumam. Ņemot vērā minēto - ciktāl par lietas apstākļiem ir zināms no minētās publikācijas, nav pamata uzskatīt, ka zvērināti tiesu izpildītāji būtu veikuši pretlikumīgas darbības. Vienlaikus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome vērš uzmanību – ja izpildu lietas pusēm ir pretenzijas pret zvērināta tiesu izpildītāja darbībām nolēmuma izpildē, tām ir Civilprocesa likumā garantētas tiesības pārsūdzēt zvērināta tiesu izpildītāja darbības rajona (pilsētas) tiesā.