Informācija presei
Šā gada 23. septembrī ES Pirmās instances tiesa pieņēma Igaunijai un Polijai labvēlīgus spriedumus attiecībā uz tām piešķirtām siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotām, atzīstot Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) izdarītos samazinājumus par nepamatotiem. Izpildot ES direktīvas 2003/87 prasības par valsts sadales plānu laika posmam no 2008. gada līdz 2012. gadam, Igaunija un Polija paziņoja EK savus siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu sadales plānus, taču EK Igaunijai samazināja piešķiramo kvotu apjomu par 47,8%, bet Polijai par 26,7%. ES Pirmās instances tiesa atzina, ka EK nebija tiesību samazināt emisiju kvotu apjomu, jo tādējādi EK pārkāpusi dalībvalstu rīcības brīvību. EK var tikai kontrolēt, vai dalībvalsts iesniegtais kvotu sadales plāns atbilst direktīvā norādītajiem kritērijiem. Igaunijas un Polijas lietu rezultāti ļauj cerēt arī uz pozitīvu iznākumu Latvijas gadījumā. Tomēr jāatzīmē, ka EK Pirmās instances spriedumu var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā 2 mēnešu laikā, proti, līdz 23.novembrim. Arī Latvija pirms diviem gadiem iesniegusi prasību ES Pirmās instances tiesā, prasot atcelt EK lēmumu, ar kuru samazināts siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu daudzums, ko Latvija norādījusi savā plānā. Latvija līdzīgi kā Igaunija un Polija uzskata, ka EK ir pārkāpusi dalībvalsts rīcības brīvību, jo EK nav tiesību vienpusēji noteikt kopējo dalībvalstij pienākošos emisijas kvotu apmēru. Reinis Briģis TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākais referents Tālr. 67036739 e-pasts: Reinis.brigis@tm.gov.lv