Ministru kabinets šodien atbalstīja Latvijas iestāšanos Eiropas Kopienu Tiesas steidzamības kārtā skatāmajā lietā C-403/09 PPU Detiček, kurā tiks lemts par nepilngadīgu bērnu interešu aizstāvību.   Lietas pamatā ir tiesvedība Slovēnijas tiesā, kurā nepilngadīga bērna māte, Slovēnijas pilsone, lūdz noteikt pagaidu pasākumus, piešķirot viņai aizgādības tiesības pār bērnu. Pirms vairāk nekā gada pagaidu ekskluzīvas aizgādības tiesības pār minēto bērnu Itālijas tiesa nodeva bērna tēvam – Itālijas pilsonim, Itālijā notiekošā laulības šķiršanās procesa ietvaros. Itālijas tiesa ne tikai piešķīra pagaidu ekskluzīvas aizgādības tiesības tēvam, bet arī nolēma bērnu ievietot aprūpes iestādē Romā. Taču māte nepakļāvās šim Itālijas tiesas pagaidu nolēmumam un kopā ar bērnu pārcēlās uz Slovēniju. Latvijas Republikas iestāšanās Detiček lietā mērķis ir izmantot iespēju paust Latvijas pozīciju par Eiropas Savienības Padomes Regulas Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību trūkumiem. Latvija iestāsies pret pienākumu automātiski izpildīt citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiesu nolēmumus, ja tie ir pretrunā ar bērna labākajām interesēm. Latvijas interesēs ir censties panākt tādu Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu, kura rezultātā Latvijai varētu rasties izredzes uz labvēlīgu iznākumu līdzīgā lietā, kurā strīds par bērna aizgādības tiesībām pastāv starp Itālijas un Latvijas pilsoni.