Informācija presei
Latvija ir guvusi ievērojamu progresu tiesu sistēmas reformēšanā
Eiropas Komisijas sniegtajā novērtējumā par rekomendāciju Latvijai (2015) izpildi norādīts, ka Latvijas veiktās reformas tiesu sistēmā ir atzīstamas par pietiekamām un Latvija ir guvusi ievērojamu progresu attiecībā uz tiesu iestāžu sistēmas reformēšanu, līdz ar to, attiecībā uz tiesu sistēmu, Latvija vairs nav iekļauta 2016. gada Eiropas Komisijas rekomendācijā. Eiropas Komisijas novērtējumā par rekomendāciju Latvijai (2015) izpildi, norādīts, ka joprojām ir problēmas saistībā ar pareizu maksātnespējas politiku un efektīvu maksātnespējas administratoru uzraudzības sistēmu, taču, Tieslietu ministrijas ieskatā, 2015. gadā panākts būtisks progress maksātnespējas jomā, it īpaši administratoru uzraudzībā, lai nodrošinātu Maksātnespējas likuma regulējuma izmantošanu atbilstoši tā mērķim, kā arī novērstu iespējas to izmantot ļaunprātīgi. Šobrīd būtu jākoncentrējas uz maksātnespējas procesa administratoru profesijas reformas pabeigšanu, Maksātnespējas administrācijas kapacitātes stiprināšanu administratoru darbības uzraudzības jomā un Valsts policijas kapacitātes stiprināšanu ekonomisko noziegumu izmeklēšanas jomā. Tieslietu ministrija ir pārliecināta, ka pēc šo pasākumu ieviešanas visas Eiropas Komisijas rekomendācijas attiecībā uz maksātnespējas jomu būs izpildītas un 3. jūnija konferencē par problēmām maksātnespējas jomā, ko rīko Saeima, Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, tiks izlemts, kādi ir turpmākās rīcības virzieni, kas ļaus pabeigt uzsāktās reformas maksātnespējas procesa uzraudzības jomā. Tiesu reformas īstenošanā nozīmīga loma ir tiesu varas efektivitātes uzlabošanai - tiek turpināts darbs pie tiesu namu reformas. 2015. gadā veikta Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas, Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācija. 2016. gada 1. februārī – veikta četru rajona (pilsētu) tiesu reorganizācija Latgales tiesu apgabalā. Novērtējot līdz šim veikto reformu ietekmi, secināms, ka tiesu namu reformas ietvaros tiek novērsta nevienmērīga tiesu noslodze, vienlaikus nodrošināta tiesnešu specializācija un nejaušības princips lietu sadalē. Tiek veicināta tiesu prakses vienveidība un palielinās izskatīto lietu skaits. Tiesu darbības teritoriju reformas pabeigšana tiek plānota līdz 2018. gada beigām. Savukārt tiesu varas kvalitātes paaugstināšanai, 2015. gadā tika apstiprināts rīcības plāns Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai un kompetenču attīstīšanai 2015. - 2020. gadam, kas paredz, ka viena no galvenajām prioritātēm ir tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšana, tajā skaitā, izpratnes veicināšana par alternatīvo strīdu risināšanas veidiem un to izmantošanu, veidojot jaunas apmācību programmas gan starpdisciplinārās, gan moderno tehnoloģiju izmantošanas jomās. Tāpat uzsāktas plaša mēroga profesionālās apmācības tiesnešiem, prokuroriem, tiesu sistēmai piederošajām personām un tiesībsargājošo institūciju darbiniekiem. Lai stiprinātu tiesu varas neatkarību, 2015. gada 28. oktobrī Saeimā iesniegti grozījumi likumā “Par tiesu varu”, kas paredz Tieslietu padomes kompetenci rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanā un atbrīvošanā no amata; tiesneša pārcelšanā uz vakanto tiesneša amatu augstāka vai zemāka līmeņa tiesā; tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtības noteikšanā; tiesnešu un tiesas darbinieku apmācību programmu apstiprināšanā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv