Ministru kabinets šodien izskatīja informatīvo ziņojumu par Latvijas kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi. Ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti.Kā teikts informatīvajā ziņojumā, Latvija starp citām ES dalībvalstīm šobrīd atrodas 2. vietā direktīvu pārņemšanā.Salīdzinot ar situāciju 2006. gada novembrī, kad TM iepazīstināja ar līdzīgu ziņojumu, nepārņemto direktīvu skaits palielinājies par sešām direktīvām, un šobrīd Latvija nav pārņēmusi 28 ES direktīvas. Vēl 59 direktīvām pārņemšanas termiņš iestāsies tuvāko četru gadu laikā. Kaut arī šo direktīvu pārņemšanas beigu termiņš vēl nav pienācis, ministrijas tiek aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savlaicīgu ES direktīvu pārņemšanu, lai tādējādi varētu izvairīties no jaunu pārkāpumu procedūru uzsākšanas pret Latviju.Kā teikts TM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, par desmit direktīvu neieviešanu vai ieviešanu nacionālajā tiesību sistēmā nepienācīgā kārtā Eiropas Komisija pret Latviju uzsākusi pārkāpumu procedūras. Tas ir par trim vairāk, salīdzinot ar situāciju 2006. gada novembrī. Pavisam kopā pret Latviju uzsākta 51 pārkāpuma procedūra. Lielākajā daļā gadījumu Latvija Eiropas Komisijai jau sniegusi savas atbildes – valdībā apstiprinātas nostājas.Latvijai ir izdevies nodrošināt stabilu direktīvu pārņemšanas procesa norises gaitu, kas liecina, ka atbildīgās ministrijas savlaicīgi plāno darbu pie jaunpieņemto direktīvu ieviešanas. Taču jāatzīst, ka aptuveni viena trešā daļa no visām nepārņemtajām direktīvām ir tādas, kuru pārņemšanas termiņš iestājies jau 2006. gadā, un tās vēl aizvien Latvijā pilnībā nav ieviestas. Tā kā nepieciešamie valsts izpildes pasākumu projekti šo direktīvu pārņemšanai jau ir izstrādāti, jānodrošina pēc iespējas drīzāka to pieņemšana.Lai turpmāk izvairītos no jaunu pārkāpumu procedūru uzsākšanas pret Latviju un sekmētu savlaicīgu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteikto saistību izpildi, TM sagatavojusi protokollēmuma projektu, ar kuru atbildīgajām institūcijām tiks uzdots noteiktajā termiņā veikt nepieciešamos pasākumus jaunpieņemto direktīvu pārņemšanai nacionālajā tiesību sistēmā.2006. gada decembra mēnesī ES Oficiālajā Vēstnesī tika publicētas vairākas jaunas direktīvas, ar kurām veic ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES saistītus pielāgojumus citās jau spēkā esošās direktīvās, ministrijas tiek aicinātas izvērtēt, vai tās neskar arī Latvijas tiesību sistēmu.