Latvija veiksmīgi turpina darbu pie iestāšanās OECD
Ministru kabinets šodien, 2. septembrī, izskatīja informatīvo ziņojumu par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas (turpmāk – darba grupa) rekomendācijām. Kā teikts informatīvajā ziņojumā, 2013. gada 3. oktobrī Latvija kļuva par pilntiesīgu darba grupas dalībvalsti un tika uzaicināta pievienoties OECD 1997.gada 21.novembra Konvencijai par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos (turpmāk – Konvencija). Vienlaikus ar iestāšanos darba grupā Latvija apņēmās pēc iespējas ātrāk ratificēt Konvenciju, kas arī tika apstiprināta ar likumu un spēkā stājās 2014.gada 30.maijā. Pievienošanās darba grupai un Konvencijai ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai Latvija iestātos OECD. Tagad Latvijai ir jāpiedalās 1. un 2.fāzes novērtējumos, pamatojoties uz kuriem darba grupas dalībvalstis, kas ir arī OECD dalībvalstis, sniegs savu viedokli OECD Padomei par Latvijas gatavību kļūt par OECD dalībvalsti. Konvencijas savlaicīgā ratifikācija ļāva darba grupai izskatīt un pieņemt Latvijas novērtējuma 1.fāzes atbilstības ziņojumu, kas notika Parīzē šā gada 2.-6.jūnijā. Informatīvajā ziņojumā teikts, ka 2014.gada janvārī tika uzsākta Latvijas novērtēšanas 1.fāze, kuras ietvaros tika izvērtēta nacionālo tiesību aktu atbilstība Konvencijas un 2009.gada rekomendācijas prasībām. Latvijas novērtējumu veica eksperti no Šveices, Čehijas un darba grupas Sekretariāta. Šā gada 6.jūnijā tika pieņemts Latvijas 1.fāzes novērtējuma ziņojums, kurā tika atzīts, ka kopumā Latvijas tiesību akti atbilst Konvencijas standartiem un vienlaikus Latvija aicināta pilnveidot nacionālo regulējumu atbilstoši Konvencijas prasībām. Ziņojumā Latvijai kopumā tika izteiktas piecas rekomendācijas, kuras paredz attiecīgo tiesību aktu grozīšanu, kā arī viena rekomendācija ir vērsta uz noteiktu pasākumu veikšanu. Tā, piemēram, darba grupa Latviju aicina palielināt naudas soda apmēru fiziskajām personām, kas ir noteikts Krimināllikumā kā sankcija par kukuļdošanu, kā arī par citiem ar kukuļdošanu saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, kā arī uzlabot krimināltiesisko regulējumu attiecībā uz juridisko personu atbildību par citas valsts teritorijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu un citas rekomendācijas. Ar pilnu informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv