Latvijas Republikas pārstāvība Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 2. decembra noteikumu Nr. 995 "Kārtība, kādā sagatavo un apstiprina Latvijas Republikas nostājas projektu un nodrošina Latvijas Republikas pārstāvību Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā" 4.5. apakšpunktu Tieslietu ministrija reizi gadā sniedz Ministru kabinetam pārskatu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā. Kārtējā pārskatā apkopota informācija par laika periodu no 2016. gada 1. marta līdz 2017. gada 28. februārim par Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – Tiesa) un Vispārējās tiesas (turpmāk – VT) (turpmāk abas kopā – EST) lietām, kurās Latvijas Republika ir piedalījusies, tajā skaitā, par lietām, kuras pārskata periodā tika slēgtas. Tā kā Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesas tiesvedībā esošās lietās līdz pārskata sagatavošanas brīdim Latvijas Republika nav iesaistījusies, pārskatā nav iekļauta informācija par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesas lietām. Kopumā, atskatoties uz iepriekšējā pārskata periodā īstenoto Latvijas Republikas dalību EST lietās, var novērot šādas tendences:
  1. Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu, Latvijas Republikas tiesas mazāk vērsās Tiesā ar prejudiciālā nolēmuma lūgumiem. Pārskata periodā Latvijas Republikas tiesas kopā iesniedza Tiesā 6 prejudiciālo nolēmumu lūgumus, kas ir par 4 mazāk nekā iepriekšējā pārskata periodā. Pārskata periodā iespēju uzdot prejudiciālos jautājumus no visām Latvijas Republikas tiesām izmantoja vienīgi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments.
  2. Lietu skaits, kurās Latvijas Republika piedalās, ir saglabājies gandrīz nemainīgs. Pārskata periodā tās bija 32 lietas (iepriekšējā pārskata periodā tās bija 34 lietas).
  3. Atzinīgi vērtējama Latvijas Republikas pārstāvība VT lietā T-661/14 Latvijas Republika pret Eiropas Komisiju, kurā pārskata periodā pieņemts Latvijas Republikai labvēlīgs VT spriedums. Minētajā lietā Latvijas Republika pārsūdzēja Eiropas Komisijas lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija konstatēja nepilnības Latvijas Republikas finansējuma piešķiršanas sistēmā, piemērojot finanšu korekcijas. VT atcēla Komisijas lēmumu tiktāl, ciktāl ar to no ES finansējuma tika izslēgti atsevišķi Latvijas Republikas izdevumi 739 393,95 euro apmērā.
Aktīvo lietu* skaita salīdzinājums ar iepriekšējā perioda aktīvo lietu skaitu   Pārskata periodā 01.03.2016.-28.02.2017. Iepriekšējā periodā 01.03.2015.-29.02.2016.   Latvijas Citu valstu Latvijas Citu valstu Prejudiciālās lietas 18 5 19 7 Tiešās lietas 1 7 2 5 Apelācijas 0 0 0 0 Atzinuma lūgumi 1 2 Kopā: 32 34 *lietas, kuras ir kādā no tiesvedības stadijām vai par kurām attiecīgajā periodā ir pieņemts spriedums Latvijas Republikas pārstāvībai EST ir būtiska nozīme. Tas ir veids, kā Latvijas Republika var aizstāvēt savas intereses ES līmenī un aktualizēt valstij svarīgus jautājumus. Turklāt Latvijas Republika līdzās citām ES dalībvalstīm un institūcijām var aktīvi piedalīties EST judikatūras veidošanā, kura, kā zināms, ir saistoša gan Latvijas Republikas tiesām, gan arī iestādēm. Latvijas Republikas iespējamā dalība katrā atsevišķā EST lietā tiek vērtēta, sadarbojoties ar nozaru ekspertiem. Dalība tiek nodrošināta tajās lietās, kurās tiek skartas vai, visticamāk, tiks skartas Latvijas Republikas intereses. Pārskats ir pieejams šeit.