Likumam “Par valsts kompensāciju cietušajiem” – 10
2006.gada 20.jūnijā stājās spēkā likums “Par valsts kompensāciju cietušajiem” (turpmāk – likums), kura mērķis ir nodrošināt fiziskajai personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo, tiesības saņemt valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu. Ar valsts kompensācijas cietušajiem mehānisma iedibināšanu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem ir nodrošinātas tiesības saņemt valsts kompensāciju, tādējādi veicinot sabiedrības un indivīda drošību no sociālā un tiesiskā aspekta. Likums noteica, ka atbildīgā iestāde par valsts kompensācijas piešķiršanu un izmaksāšanu ir Juridiskās palīdzības administrācija (turpmāk – administrācija). Administrācija atbilstoši kompetencei nodrošina valsts kompensācijas izmaksu, ja tīša noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve; cietušajam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi; aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība; cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris un cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Desmit gadu statistika liecina, ka šāda palīdzība iedzīvotājiem ir nepieciešama un tā sniedz savu rezultātu cietušo tiesību aizsardzībā un īstenošanā. Lai atskatītos uz 10 gados paveikto, likuma piemērošanas praksi un problemātiku, iezīmētu turpmāko rīcību valsts kompensācijas cietušajiem sistēmas pilnveidošanai, administrācija 2016.gada 7.jūnijā organizēja ekspertu diskusiju “Valsts kompensācijas cietušajiem sistēma Latvijā 2006 - 2016”, kurā tiesneši, prokurori, izmeklētāji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Tieslietu ministrijas eksperti apsprieda paveikto, likuma piemērošanas problēmjautājumus un turpmāko sistēmas attīstību. Detalizētāka informācija pieejama www.jpa.gov.lv “Pakalpojumi”, darbības statistika - http://jpa.gov.lv/publikacijas-un-statistika     Iveta Laicāne Juridiskās palīdzības administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Tālrunis: 67514201 Fakss: 67514209 adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1050 www.jpa.gov.lv<http://www.jpa.gov.lv>